Şeyh Gâlib – Şarkı

Şarkı

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni 
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni 
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek 
Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni 

Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır 
Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır 
Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır 
Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni 

Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu 
Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu 
Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu 
Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni 

Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine 
Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine 
Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine 
Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni 

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ 
Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana 
Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana 
Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü 

Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü 
Dayanır mı şîşedir bu reh-i seng-sâre düştü 

O zamân ki bezm-i cânda bölüşüldü kâle-i kâm 
Bize hisse-i mahabbet dil-i pâre pâre düştü 

Gehî zîr-i serde desti geh ayağı koltuğunda 
Düşe kalka haste-i gam der-i lûtf-ı yâre düştü 

Erişip bahâra bülbül yenilendi sohbet-i gül 
Yine nevbet-i tahammül dil-i bî-karâre düştü 

Meh-i burc-ı ârızında gönül oldu hâle mâ`il 
Bana kendi tâli`imden bu siyeh sitâre düştü 

Süzülüp o çeşm-i âhû dedi zevk-i vasla yâ hû 
Bu değildi niyyetim bu yolum intizâre düştü 

Reh-i Mevlevîde Gâlib bu sıfatla kaldı hayrân 
Kimi terk-i nâm u şâne kimi it`ibare düştü

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen