28 Mart 2023

 Sait BAŞER

Yâ Rab…

Huzûrundayız, dâimâ öyleydik, öyle de kalacağız.

Bilerek bilmeyerek hatâlar ve günahlar işledik.

O yanlışlık ve kötülüklerden, bizi mağlub eden nefs hallerinden tevbe ediyoruz. Tevbe ve duâlarımızı kabul, hatâ ve günahlarımızı aff u mağfiret eyle. Ayıplarımızı setr eyle.

Hakk’ı Hakk olarak bilip sana teveccühten ayırma, bâtılın bâtıl olduğunu bilmeyi ve uzak durmayı da lutfet. Küfür ve nifâk mihraklarının milletimizin mâsum evlatları üzerindeki hîle ve oyunlarını kendi başlarına geçir. Şeytâniyete yenilenlerin Âlem-i İslâm üzerindeki zulüm, baskı, tasallut ve tahakkümünden Ümmet-i Muhammed’i kurtar. Mazlum, mağdur, mülteci olmuşlara, yakınlarını kaybedenlere destek ol… Yaralılara, hastalara şifâlar, mahzunlara sevinçler, yurtsuz kalanlara katından ihsanlar eyle Yâ Rabbi… Düşmana fırsat verme… Bize hidâyet, birlik şuuru, güç ve irade birliği, hayırlı önderler lutfet…

Bizlere ilimde, amelde, imanda, ihlasta, irfânda, hikmette ve gayrette kemal ver. Kemal verdiklerine bizleri de dâhil eyle.

İnsanlığa tekrar nefes aldıracak, Tevhid-i İlâhî’ni gösterecek bir Tevhid ve hikmet medeniyeti inşâ etmeye bizi muvaffak kıl. Nefislerimizin veyâ şeytâniyetin iğvâ, telkin ve aldatmalarına karşı uyanık tut. Taşıdığımız Nefha-yı İlâhî’ne lâyık olmayı, mûcibince yaşamayı, varlığımızı mümkün kılan varlığını duyma zevk ve uyanıklığı, şuuru ver… Liyâkat kazanmış seçkin kullarına bizleri de dâhil eyle…

Varlığının hâmilleri olarak, yeniden ve sâhici anlamalarla kendimizdeki Hakkâniyetine yaratma faaliyeti için izin verme uyanıklığı kazandır, mes’uliyet ve irâde lutfet…

Yâ Rabbi…

Hakikat-i İlâhiyye’ne yabancılaştıracak ferdî ve toplumsal gelişmelere izin verme ya Rabbi. Bizlere şehâdetsiz, kör ve sağır yaşama cezâsı verme. Hakîkatine uzaklıktan nesillerimizi de muhafaza eyle…

Şâhitler ümmetini, körlerin rehberliğinden halâs eyle. Tahkik ve şehâdet esaslı dinini ve onun müminlerini, karanlıktan çıkamamış taklitçilere mahkûm etme Yâ İlâhî… İlim ve hikmetini müesses hâle getirmeye bizi muvaffak kıl… Kuruntu ve evhamdan muhafaza et.
Bütün şehidlerimize, medeniyetimize hizmeti geçen ervâha, geçmişlerimize rahmet ve mağfiretinin ulaşmasını, onların ruhlarının şâd olmasını lutfet. Bize ve evlatlarımıza da Hakkâniyetini bilerek görerek yaşamayı, Tevhidine hizmet etmeyi, Sırât-ı Müstakîm ehli olarak hizmetinde ömürlerimizi değerlendirebilmeyi nasib et. Hayırlı ve murâd-ı İlâhî’ne muvafık yaşayacak, anlayacak, görecek nesiller ihsan eyle.

Devletimizin Adl-i İlâhî’nin tahakkukuna memuriyetini dâim kıl. Ordularımızı Peygamber Ocağı mâhiyetlerini muhafaza ederek dâimâ Mansur ve muzaffer eyle.

Küfür ve nifâkı da kendi pisliği içinde kahr u perişân eyle. Mâsumlara zarar vermeden kendi pislikleri ve kötülükleriyle ifnâ ederek insanlığın üzerinden def et yâ Rabbi...

Küfür ve nifâkın savaşını Müslüman diyarlar üzerinden kendi yurtlarına tevcih et…

Bizlerin, milletimizin ve gelecek nesillerimizin haramdan beslenmemize izin verme. Hayırlı ve helal kazanç kapıları aç. Rızkımızı genişlet, hayırlı ömürler ve hayırlı ölümlerle sana rücû etmeye bizi muvaffak kıl…

Bayramın sana teveccüh ve yakınlaşmadan başka bir şey olmadığını görmemizi kerem eyle. Nefsimizin ve şeytanın şerrinden sana sığınırız, celâlinden cemâline sığınırız, senden sana sığınırız…

Ülfet ve kurbiyyetinde bulundur, mahrum etme bizi ilâhî…

Âmin…

 

 

 

Yazar Hakkında:

Sait BAŞER

Sait BAŞER

Araştırmacı - Yazar
 
Aralık 1957 tarihinde Isparta-Yalvaç’ın İleği köyünde doğdu. İstanbul Sağmalcılar Lisesini bitirdi. Üç yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamladı(1982). “Yahya Kemal’e Göre Türk Kimliği ve Görüşlerinin Kamuoyundaki Yansımaları” konulu teziyle doktor oldu(1996). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1984-1994 yıllarında Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın neşriyat müdürlüğünü yürüttü. Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın Yazı İşleri Müdürü idi.
Türk kültür ve inanç tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınır. Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Doğu Türkistan’ın Sesi, Kültür Dünyası dergilerinde yazdı. Çok sayıda yayımlanmış makjalesi ve kitabı vardır.

Yazarın diğer makalelerinden: