21 Ekim 2021

Ömer AĞAÇLI 

Şimdiye kadar nefsin kötü huyları, sıfatları üzerinde çok sayıda makale yazdım ve nefsin kötü huylarını bir bir sayarak bunların nasıl birer illet olduğunu açıklamaya çalıştım.

Şimdi “ KİBİR”, “ KİBRİYA” sıfatları nefsin kullandığı ve fakat nefse ait olmayan, Allah’ın kendi zatına ait sıfat olduğu üzerinde kimi şeyler söylemek istiyorum.

“AZAMET”, “ KİBİR” VE “ KİBRİYA” sıfatları Allah’ın zatına ait ululuk, yücelik, ilahlık sıfatlarıdır. Allah bu sufatlarını insanın kullanımına vermemiş ve insanlığı tüm tebliğlerde uyarmıştır. Azamet ve kibriya benim gömleklerimdir. Kim bu sıftalarımı kullanırsa ben onları yırtarım ve o kimseyi cehenneme sürerim, diye uyarmıştır.

Kur’an yaratılışın ilk sahnelerinde 2/34 ayette ilk kibriya sıfatını kullananın İBLİS olduğunu ve iblisin cennetten kovulmasına neden olduğunu söyler. Yani yaratılışta ilk işlenen günahın kibir olduğu belirtilir.

2/34: “ Meleklere: “ Adem’e secde edin.” Demiştik, onlar da bu emre uyarak secde ettiler. Yalnız iblis diretti, böbürlendi, ululuk tasladı, nankörlerden oldu.”

4/36: “ Allah’a kulluk edin, O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Allah, kurumlu, kibirli, ululuk taslayanları sevmez. “

4/173: “ İnanıp iyi işler yapanların karşılıklarını eksizsiz ödeyerek ve lütfundan onlara fazlasını verecektir. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da acı bir azap verecektir...”

“ 

KİBİR” sıfatının anlamı, büyüklük, ululuk, azamet, ilahlıktır ve tümüyle Allah’ın zatına aittir.

“ HABİBİ KİBRİYA”, ALLAH’TIR.    “ RESULÜ KİBRİYA” , MUHAMMED( S.A.V) DİR. Hz. Muhammed, Allah’ın en büyük peygamberidir. O Allah’a en yakın mertebeye gelmiş ve bütün ilahi sıfatların tecellilerine mazhar olmuş, sıfatları nefsinde cem etmiştir. O nedenle kibriya sıfatına da haizdir. Allah’a en yakın metebeye ulaşan Hz. Muhammed’in Allah’a da nisbeti vardır. Onun dışında yaratılmış hiç bir yaratığın Allah’a nisbeti yoktur. İnsan diğer varlıklardan üstündür ama Allah’a nisbeti yoktur. Bu nedenle hiç bir insan kibriya sıfatını kullanamaz. Tevazu sıfatnı kullanmak durmundadır.

Kötü huylar kalbin huzuruna mani olur, insanın aklına da zarar verir diyor İBRAHİM HAKKI EFENDİ. Fakat kibir nefsin kötü bir huyu değil, hakk’ın zat sıfatıdır. Bütün kötü huyları üreten, Allah’ın ululuk sıfatını kullanan nefs yüzündendir. Nefsi bu ilahi sıfatı kullanmaya teşvik eden “ gurur” dur.

“GURUR”, Arapça bir kelimedir ve manası da çok ilginç olarak aldanmaktır. İnsanın kendi durumu ve konumun idrak edememesi sonucu aldanması, savrulmasıdır.

İnsan sonuç olarak bir yaratılmıştır. İnsanın varlık nedeni ise hakk’ı bilmek ve O’na kulluk etmektir. İnsanı Allah’a kulluk etmesine mani olan ise şeytanın gurur ipine takılmasıdır. Gurur ipine asılmış insandan kibir ürer, insan haddini aşar. Kibir, nefsin ululuk taslaması, ilahlık davasına kalkışmasıdır ki bu halin diğer adı ŞİRKTİR. ÇÜNKÜ KİBİR KULLUĞUN ÖNÜNÜ KESER.

Bir uluhiyet sıfatı olan kibir öyle tehlikeli bir sıfattır ki, insan bu sıfatı kullanmakla başta imanını sonra da aklını kaybeder.

Allah, kibir sıfatını kullananlar için onların ilk önce kalplerini mühürleyeceğini sonra da gök kapılarını ( manevi alemin kapılarını) açmayacağını, hakikat bilgileri olan Kur’an ayetlerinin manalarını açmayacağını söyler.

40/35: “ Onlar ki kendilerine gelmiş bir delil olmadan Allah’ın ayetlerini tartıştılar.Allah böylece her kibirli olanın kalbini mühürler.”

7/146: “ Yeryüzünde kibirlenenlere ayetlerimi açmayacağım.”

7/40: “ Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenler var ya, işte onlara GÖK KAPILARI AÇILMAYACAKTIR...”

16/29: “ KİBİRLENENLERİN YERİ CEHENNEMDİR.” Sonuçta, Allah’a karşı Kibir büyüklük, ululuk taslamak anlamında kibir, insanın da katilidir. Kibir insanın ilim, irfan, idrak sahibi olmasını engellediği gibi olgunlaşmasını da engeller. Tevazu, tekamüle götürür. Kibir de alçaklığa...

Kibirli insanlara bir bakınız. Onların katı kalpli, kaba, akıl ve idrakten mahrum zillet hayatı yaşadığını göreceksiniz. Allah, kibirli kimseleri zalim ve cebbarlar zümresine dahil eder.

MÜTEKEBBİRLER MÜMİNLER DEĞİLDİR.

İnsan neye sahip ki bu kadar kibirleniyor? Para, mevki, unvan mı insanı Allah’a karşı diklendiren. Bunlar Allah’ın insan verdiği nimetlerdir...

Bu yazarın diğer makaleleri

Bu kategorideki Makalelerden