6 Temmuz 2022

Mustafa ÇAKIR**

 

GİRİŞ

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yükseköğretim sistemi “Bologna-Süreci” kapsamında başlatılan Avrupa ortak yükseköğretim alanı çalışmaları çerçevesinde güncellenmiş ve geleneksel diploma dereceleri olan Diplom- ve Magisterfächer yerini büyük ölçüde Türkiye’deki gibi Bachelor, Masterstudiengänge (Lisans, Yükseklisans) sistemine bırakmıştır. Bu durum Almanya’daki yükseköğretimi uluslararası çekim merkezine dönüştürmüş ve 2018 yılı verileriyle yabancı öğrencilerin bir önceki yıla göre 16.000 kişi daha artarak 375.000’e ulaşmasını sağlamıştır.

 

ALMANYA’DA YÜKSEKÖĞRENİM KONUSUNDAKİ BİLGİYE ERİŞİM

Türkiye’de giderek artan sayıdaki öğrenci Almanya’da lisans veya lisansüstü (yükseklisans ve doktora) yapmak istemektedir. Bununla birlikte yeterli altyapıyı sağlayamayanlar için bu istek daha başlangıç aşamasında hayal kırıklığına dönüşmektedir. Yabancı bir ülkede yükseköğrenim görmek için iyi bir planlama gerekir. Bu planlama her şeyden önce sahip olunan bireysel şartlarla yakından ilgilidir. Bu bireysel şartlar, kişinin Türkiye’de bitirdiği okul türü, başarı düzeyi ve ekonomik geriyle ilişkilidir.

Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim programları Türkiye’deki gibi belli bir merkezden koordine edilmektedir. Yükseköğrenim görülmek istenen alanlar, bu alanlara giriş şartları ve öğrenim süresince karşılaşılacak durumlar Almanya Rektörler Konseyi (Hochschulrektorenkonferenz) tarafından oluşturulan Yükseköğretim Program Atlası (www.hochschulkompass.de) üzerinden öğrenilebilir. Burada hangi programın hangi üniversitede yer aldığı belirtilmekte, programın internet adresi verilerek, erişim sağlanmaktadır.

Öte yandan öğrencilerin hangi alana daha yatkın olunduğu konusunda kendi yetenek ve eğilimlerini belirlemek istemeleri halinde, konuya ilişkin bilgi almalarını ve tercihlerini kolaylaştırmak amacıyla dokuz ayrı üniversite ilgi alanı testiy oluşturmuştur (www.global-assess.rwth-aachen.de) Buna ek olarak http://studiengaenge.zeit.de/sit adresinden de bireysel ilgi alanı ölçülebilmektedir.

Almanya’daki yükseköğrenim imkânları hakkında bilgi almak için başvurulabilecek bir diğer kurum da Alman Akademik Değişim Servisidir (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Kısa ada DAAD olan bu servis, kapsamlı bilgi portalı (https://www.daad-turkiye.org/tr/) açmış olup, değişik dillerde bilgi vermektedir. Bir diğer husus da DAAD Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde Türkiye ofisi bulundurmakta; Almanca eğitim verilen kimi Üniversitelerde (Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Programı) gibi DAAD Uzmanı görevlendirmektedir. Gerek bu uzmanlar yoluyla, gerekse DAAD’nin internet sayfaları üzerinden bilgiye erişim imkânı bulunmaktadır.

Eyaletler bazında da yükseköğrenim konusunda bilgi portalleri oluşturulmuştur. Örneğin; Bavyera Eyaleti oluşturduğu Yükseköğretim Portali (https://www.studieren-in-bayern.de) üzerinden düzenli ve güncel bilgi aktarmaktadır. Ayrıca yükseköğretim kurumları tarafından ortak girişimle Campus Wissenschaftliche Weiterbildung Bayern adı altında oluşturulan yükseköğretim portali üzerinden de hayat boyu yükseköğrenim imkânları hakkında bilgiler verilmektedir (https://www.cwwb.de/). Bu portal üzerinden hangi alanlarda, hangi bitirme dereceleri ile nerede öğrenim görülebileceğine ilişkin kapsamlı bilgiye ulaşılabilir. Ayrıca Öğrenci danışma portali Studium Ratgeber (https://www.studium-ratgeber.de) sayfalarından da kapsamlı bilgi edinilebilir.

 

ALMANYA’DAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Alman yükseköğretim kurumları uluslararasılaşma ya da bir başka ifade ile globalleşme konusunda gelişmiştir. Üniversiteler Bologna sürecine bağlı olan Erasmus Üniversite Beyannamesi uyarınca Avrupa Yüksek Öğretim Sisteminde uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen, elde edilmiş becerilerin ve bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik şartları benimsemiş ve bu bağlamda bütün lisans ve yüksek lisans programlarında Akademik Kredi Transfer Sistemini (AKTS) hayata geçirmiştir. AKTS Etiketi ve Diploma Supplament / Diploma Eki (DE) vermektedir[1]. Dolayısı ile iyi planlandığında Türkiye’deki bir üniversitede başlayan bir eğitim Bologna sürecine dâhil olan bir Avrupa üniversitesinde Erasmus+ programı ile bir sene Almanya’da bir sene de Türkiye içindeki bir başka üniversitede Farabi veya Mevlana gibi öğrenci değişim programları ile tamamlanabilir. Böylelikle hem tek bir üniversiteye bağlı kalınmamış olur hem de farklı öğrenim süreçleri deneyimlenmiş olabilir.

Almanya’daki yükseköğretim kurumları şunlardır;

Üniversiteler (Universitäten): Farklı branşlara yönelik fakültelerin bir çatı altında toplandığı yükseköğretim kurumlarıdır.

Teknik Üniversiteler (Technische Universitäten): Teknik üniversitelerde, esas olarak teknik alanlarda eğitim verilmekle birlikte, zamanla bu üniversiteler diğer dalları da kapsayan yükseköğretim kurumlarını da açarak disiplinler arası bir yapıya dönüşmüşlerdir. Bunlardan bazıları kültür ve sosyal bilimler alanlarında da bölümler açmışlardır.  

Sanat ve Müzik Yüksekokulları (Kunsthochschulen): Bu yüksekokulların sanat bölümü şu alanlarda eğitim olanağı sağlar: Serbest güzel sanatlar, plastik sanatlar, uygulamalı sanatlar, görsel iletişim sanatları, sanat eğitimi filmcilik ve televizyonculuk. Müzik bölümünde ise sözsüz müzik, şan, orkestra şefliği, bestekârlık, müzik eğitimi, ritim bilgisi, müzik terapisi, ses yönetmenliği sahalarında müzik eğitimi verilir. Bu okullar ağırlıklı olarak yetenek sınavı ile öğrenci alır.

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Hochschule für angewandte Wissenschaften): Uygulamalı bilimler üniversitesinin (Fachhochschule) amacı, öğrencilerine meslekte bilimsel yöntemleri bağımsız olarak uygulama ve yaratıcı faaliyet gösterme becerisini kazandırmaktır. Bu okullardaki öğretim dalları, kısmen üniversitelerdeki gibidir, ancak eğitim daha yoğun ve uygulamalı düzenlenmiş olup, üniversitelere göre daha kısa sürelidir. Öğretimin amacı ve içeriği tamamen meslekle ilgilidir. Öğrenim sırasında uzunca bir süre, meslekle ilgili uygulama yapılması gerekir. Üniversitelerde, sınavların dönem sonunda yapılmasına karşın bu okullarda, sınavlar öğretime paralel olarak yapılır. Öğretim akademik bir derece sağlayan diploma ( Diplom – FH ) ve lisans (Bachelor) ile sona erer. Bu okullarda ders veren öğretim elemanlarının önemli bir kısmı uygulamadan gelmektedir. Kuram ve uygulama birlikte yürütülür.

Kamu Yönetimi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Kamu yönetimi uygulamalı bilimler üniversiteleri veya yüksekokullarının yönetimi, federal hükümet ve federal eyaletlere bağlıdır. Bu okulların amacı mali yönetim, polis gibi birimler için kamu çalışanları yetiştirmektir. Kuramsal eğitimi uygulamalı bilimlerin üniversitelerinde, pratik eğitim ise çeşitli yetkili birimlerde gerçekleşir. Kamu yönetimi uygulamalı bilimler üniversitelerinden gelen öğrenciler eğitimleri sırasında belirli bir ödeme alacaklarından dolayı BAföG (devlet bursu) alma hakları yoktur. Böyle bir üniversiteye doğrudan başvuruda bulunulamaz. Bireyler çalıştığı kurumdaki ilgili birime gidip başvuruda bulunabilir. Başvurudan sonra Uygulamalı Bilimler Üniversitesine kabul edilmeyle ilgili karar verilir.

Eğitim Bilimleri Yüksekokulu (Pädagogische Hochschule) Eğitim alanında ve öğretmenlik meslek bilgisi alanında eğitim verilmektedir. Son dönemde üniversite içinde de Eğitim Fakülteleri (Münih Teknik üniversitesi Eğitim Fakültesi – School of Education) açılmaya başlanmıştır.

İlahiyat Yüksekokulu. İlahiyat yüksekokulunda sadece ilahiyat eğitimi verilir. İlke olarak, ilahiyat okullarının yönetimi kiliseye bağlıdır. Papaz olmak isteyenlerin, bağlı olduğu mezhebe ait bir okula gitmesi beklenir. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) bünyesinde İslam Enstitüsü de İslam din dersi öğretmeni yetiştirmektedir.

Uygulamalı Bilimler Üniversitelerinin Farkı: Bu okullar, normal üniversitelerden farklı olarak teorik öğretimin yanında, uygulamaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncelikle yer vermekte, temel araştırmalar ise ikinci derecede önem taşımaktadır; ağırlık daha çok uygulamaya verilmiştir. Bazı yüksek meslek okulları, öğretim süresince bir de staj sömestresi ilave etmiştir. Bu uygulama dersleri, öğrencilere öğrendikleri teorik bilgileri, ileride meslek hayatında karşılaşacakları gerçek şartlar altında deneme imkânı sağlar.

Askeri Üniversite (Universität der Bundeswehr München), Türkiye’deki Milli Savunma Üniversitesi benzeri bir yapıdadır.

Araştırma Kurumları: Almanya’da üniversitelere yarı bağlı özerk araştırma kurumları vardır. Bu araştırma kurumları lisansüstü eğitimleri bu üniversitelere bağlı olarak verirken, çalışmalarını ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör ile bağımsız araştırma projeleriyle sürdürürüler. Max-Planck-Enstitüsü, Fraunhofer Enstitüsü, Helmholtz Merkezi sadece Friedrich-Alexander-Üniversitesi Erlangen-Nürnberg bünyesindeki dünyaca bilinen araştırma merkezleridir.

 

ÜNİVERSİTELERE KAYIT KABUL ŞARTLARI

Almanya’da 180’i aşkın üniversite yurtdışından gelen başvuruları ortaklaşa oluşturdukları ve UNI-ASSIST olarak adlandırılan, yabancı öğrenciler için çalışma ve hizmet dairesi üzerinden alıp, değerlendirmektedir. ASSIST ücret karşılığında, yurtdışından gelen başvuruların bütün gerekli başvuru koşullarını yerine getirip, getirmediğini incelemekte ve başvuruları uygun olanları ilgili üniversitelere göndermekte; adaylarla ilgili bütün bilgileri bir bilgisayar sistemine kayıt ederek, veri bankası da oluşturmaktadırlar. Seçilen üniversitenin ASSIST uygulamasına dâhil olup, olmadığı www.uni-assist.de adresine kayıtlı web sayfasından öğrenilebilir.

Üniversiteye başvuru için istenilen belgeler (İlk başvuruda noter tasdikli fotokopisi ve yeminli tercümesi istenir) şunlardır:

 1. (Kesin kayıtta Apostille onaylı) Lise diploması,
 2. Türkiye’de hangi öğrenim programına yerleştirildiğinizi gösteren ÖSYM sonuç belgesi (Lise not durum belgesi, eğer varsa daha önce yapılan öğrenim durumunu gösterir belge (Transkript) ve yeminli tercümesi);
 3. Almanca dil bilgisini gösteririr belge (Örn. Goethe-Enstitüsünün sertifikaları). Ayrıca öğrenim görülmesi arzu edilen Alman üniversitesinin muhtemelen ek olarak istediği başka belgeler (Örn. staj belgesi) talep edip etmediğini de titizlikle araştırınız;
 4. Almanca veya İngilizce olarak hazırlanmış CV (özgeçmiş). Bazı üniversiteler „motivasyonsschreiben“ diye neden Almanya’da yükseköğrenim görülmek istendiğini anlatan bir niyet mektubu da istiyor. Bilimsel yayın yapılmışsa, ödül alınmışsa, bunların da belgelendirilerek sunulması artı değer katıyor.

Yukarıda belirtilen genel hususlar tekrar özetlenecek olursa; Türkiye’de lise veya dengi bir okulu bitirdikten sonra Almanya’da önlisans veya lisans düzeyinde yükseköğrenime kabul edilebilmek için gerekli şartlar şunlardır[2]:

Lisans Başvurusu için:

Lise Diploması, IB, Matura, Abitur gibi bir uluslararası lise bitirme diplomasına sahip olmak. Bu diplomalardan biriyle YKS sonuç belgesi (Code-Karte) olmadan da tüm branşlara başvuru yapılabilir.

Türkiye'deki merkezi üniversiteye yerleştirme sınavında (YKS, TYT-AYT) başarılı olarak dört yıllık örgün bir lisans programına yerleşmiş olmak.

YKS’yle Türkiye'de yerleşme hakkı kazanılan programla Almanya'da aynı adı taşıyan veya benzeri lisans programlarına başvurulabilir. YKS sonuç belgesinin (Code-Karte) geçerliliği için Almanya geneli için belirlenmiş resmi bir üst süre sınırı bulunmuyor. Ancak her üniversite kendisine göre bir geçerlilik süresi belirleyebilir.

Lisans veya lisansüstü programlarında İngilizce eğitim almak mümkün, ancak üniversitelerin Türkiye'de anladığımız anlamda Almanca veya İngilizce yabancı dil eğitimi için zorunlu hazırlık sınıfı bulunmuyor. Üniversitelerin yabancı diller merkezlerinde Almanca kursları sunulabiliyor. Bazı bölümler İngilizce eğitim de verse, B2 düzeyde Almanca dil bilgisini isteyebiliyor. Bunun için ilgili üniversitenin program kayıt koşullarının iyi incelenmesinde yarar var.

Dil yeterliliği B2-C1 aralığında olmalı:

Almanca için kabul edilen yerel sınav sonuç belgeleri: DSD2 / TestDaf4-5 / DSH2-3 / Goethe C2/ Telc C1

İngilizce için kabul edilen belgeler uluslararası geçerli belgeler: TOEFL/IELTS

 • TOEFL (paper-based) score of at least 550 veya
 • TOEFL (computer-based) score of at least 213 veya
 • TOEFL (internet-based) score of at least 80 veya
 • IELTS-Overall Band Score of at least 6.5 (out of 9)

Tüm başvuru şartları için lütfen başvurmayı düşündüğünüz üniversitenin web sitesini inceleyiniz.

Lisans başvurusunda istenen belgeler

 • Başvuru formu veya çevrim içi (online) başvuru formu
 • Almanca veya İngilizce dil yeterlilik sertifikası (DSD2, Testdaf 4-5, Telc C1, Goethe-Zertifikat C2, DSH 2-3, TOEFL, IELTS)
 • Lise diploması (Önlisans mezunu olanlar için önlisans diploması, lisans mezunu olanlar için lisans diploması)
 • Lise (duruma göre önlisans/lisans) not dökümü (transkript)
 • Türkiye'deki merkezi üniversiteye yerleştirme sisteminde dört yıllık örgün bir lisans programına yerleştiğinizi gösteren belge veya IB, Abitur, Matura vb. uluslararası geçerliliği olan bir lise bitirme diploması
 • Ayrıntılı CV / özgeçmiş
 • Niyet mektubu (isteğe bağlı/verilmesi önerilir)
 • Referans mektubu (isteğe bağlı)
 • Gerekli görüldüğü takdirde diğer belge ve sertifikalar

Üniversitelere şahsen başvuru yapılır ve her başvuru ayrı ayrı değerlendirilir. Başvuru şartlarıyla ilgili bilgiler üniversitelerin internet sayfalarında bulunur. Başvuru yapmak üniversitenin istediği belgeleri üniversitenin gösterdiği yere teslim etmek anlamına gelir. Bazı üniversiteler belgelerin doğrudan kendisine gönderilmesini ister. Bazıları da uni-assist (www.uni-assist.de) üzerinden yapılmasını ister. Uni-assist ücret karşılığında, yurtdışından gelen başvuruları üniversite adına inceler ve bu inceleme sonucunda eksiksiz ve hatasız hazırlanmış başvuru dosyalarını ilgili üniversitelere yönlendirir. Uni-assist üzerinden yapılan başvurularda ilk başvuruda 75€, sonraki her bir başvuru için 30€ ödenir. Aynı anda iki farklı dönem için başvuru yapılıyorsa, ikinci dönem için yapılan ilk başvurudan da 75€, diğer başvurulardan 30’ar € alınır. Uni-assist başvuruları sonuçlandırmaz, yani kabul veya reddetmez, sadece adayların hazırladığı başvuru belgelerinin üniversitenin istediği şekilde hazırlanıp hazırlanmadığına bakar; ön değerlendirme yapar. Eğer başvuru dosyasındaki belgelerde herhangi bir eksiklik veya hata yoksa yapılan başvurunun sonucu üniversite tarafından bildirilir.

Numerus Clausus (Kontenjan kısıtlaması)

Almanya’daki üniversitelerde bazı bölümlere olan talep o bölümlerin kabul edebileceği öğrenci sayısını aşıyor. Bu sebeple kısaca NC olarak adlandırılan Numerus Clausus, yani başvurular arasında başarı sıralaması yapılır. Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve eczacılık alanlarında ülke çapında başvuru kontenjanları uygulanıyor. Yani, bu bölümler için tüm ülke çapında geçerli olan bir asgari not barajı (bundesweites NC) belirlenir ve Abitur (lise bitirme) notu bu barajın altında kalan adaylar pratik olarak bu bölümlere başvuramaz.

Bazı lisans programlarında ise başvuru kontenjanını üniversite kendisi belirleyebilir. Bu da yerel/örtliches NC olarak adlandırılıyor. Bu durumda üniversite kendisinin belirlediği programlar için bir baraj puan belirliyor ve Abitur notu bu barajın altında kalan adayların başvurularını kabul etmiyor.

Üniversiteler genellikle başvuran adayların hangi ölçütlere göre kabul edildiğini kamuoyuyla paylaşmıyor. Bununla birlikte, Almanya’da yükseköğrenim büyük oranda kamu kaynaklarıyla finanse edildiği için yurtdışından gelen adayların belirli niteliklere sahip olması bekleniyor ve bunların başında da akademik yeterlilikler geliyor. Lisedeki okul başarısını gösteren belgeler, Almanya’da yükseköğrenim görme isteğini anlatan niyet mektubu, adayın başvurduğu alanla ilgili akademik bir geçmişinin olması gibi konular, bir adayın tercih edilmesiyle ilgili ölçütler olabilir. Türkiye’de YKS’den alınan sonuç genellikle ilk sırada gelen bir değerlendirme ölçütü olmasa da bir üniversitenin Türkiye’den aldığı başvuruları sıralamak için kullandığı ölçüt olabilir.

Yukarıda da anlatıldığı üzere; Almanya’daki üniversiteler tüm belgelerin Almanca veya İngilizce olmasını şart koşuyor. Dolayısıyla aslı Türkçe düzenlenmiş olan belgelerin Almanca veya İngilizceye çevrilmesi, çevirilerin mahkemece yeminli tercüman yapılması veya noterlikler tarafından onaylanması ve apostil[3] yaptırılması gerekiyor. Belgelerin hazırlanması aşamasında tercüme ve noter masraflarını göze almak gerekiyor. Elinizdeki orijinal belgelere Almanya’nın resmi dış temsilciklerinde (Başkonsolosluklar gibi) de aslı gibidir onayı yaptırmak mümkündür.

Almanya'da aynı anda istediğiniz kadar bölüme başvurulabilir. Başvurulacak bölüm sayısında herhangi bir üst sınır bulunmuyor.

Genel Başvuru Dönemleri

 • Kış Dönemi (Ekim’de başlar): 15 Nisan - 15 Temmuz
 • Yaz Dönemi (Nisan’da başlar): 15 Kasım - 15 Ocak

Her üniversite lisans veya yükseklisans (master) programı bu tarih aralıklarında kendisine özel başvuru tarihleri belirleyebilir. Örneğin 1-30 Nisan, 15 Mayıs – 15 Temmuz gibi. Kesin ve güncel bilgiler için okulların web sitelerindeki ilgili kısımları dikkatle okunmalıdır.

 

Yükseklisans (Master) Başvuruları

400’ün üzerindeki yükseköğretim kurumu ve 8000’in üzerindeki yükseklisans seçeneğiyle Almanya önemli bir çekim merkezidir[4]. Buradaki master programları genellikle 3 veya 4 dönem sürmektedir.

Türkiye’de bir lisans programından mezun olmak veya mezuniyet aşamasında olmak gerekir.

Yükseklisans programlarında İngilizce eğitim almak mümkün, ancak Türkiye'de anladığımız anlamda İngilizce yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfı bulunmuyor. Bazı bölümler İngilizce eğitim de verse, B2 düzeyde Almanca dil bilgisini isteyebiliyor. Bunun için ilgili üniversitenin program koşullarının incelenmesinde yarar var. Dil yeterliliği B2-C1 aralığında olmalıdır.

Almanca için: DSD2 / TestDaf4-5 / DSH2-3 / Goethe C2/ Telc C1

İngilizce için: TOEFL/IELTS

Almanya genelinde tüm master programlarında geçerli olan bir not ortalaması şartı bulunmuyor. Üniversiteler kendileri önşart koyabiliyor. Bunun için öğrenim görülmek istenen programın özel koşullarının incelenmesinde yarar vardır.

Öğrenime başvuruda, lisans düzeyinden farklı bir alan seçimi yapmak, yani branş değiştirmek mümkün; ancak başvuru şartları için okulların web sitelerini inceleyiniz.

Yükseklisans (Master) başvurusunda istenen belgeler

 • Başvuru formu veya online başvuru formu
 • Almanca veya İngilizce dil yeterlilik sertifikası (DSD2, Testdaf 4-5, Telc C1, Goethe-Zertifikat C2, DSH 2-3, TOEFL, IELTS)
 • Türkiye'deki merkezi üniversiteye yerleştirme sisteminde dört yıllık örgün bir lisans programına yerleştiğinizi gösteren belge veya IB, Abitur, Matura vb. uluslararası geçerliliği olan bir lise bitirme diploması
 • Lisans diploması
 • Lisans not dökümü (transkript)
 • Ayrıntılı CV / özgeçmiş
 • Niyet mektubu (isteğe bağlı)
 • Referans mektubu (isteğe bağlı)
 • Gerekli görüldüğü takdirde diğer belge ve sertifikalar

Üniversitelere şahsen başvuru yapılır ve her başvuru bireysel olarak değerlendirilir.

Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Konsoloslukları Online Randevu Sistemi linkinden Almanya’nın resmi dış temsilciliklerinden (https://service2.diplo.de/ rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=ista&request_locale=en) bilgi almak üzere randevu alınabilir.

 

TÜRKİYE’DEN GELENLER İÇİN İLAVE AÇIKLAMALAR

Yukarıda üniversite başvuruları için bilgi verilmiş olmasına karşın; aşağıda Türkiye’den gelecek ve özel durumu olan öğrenci adayları için gerekli ilave açıklamalara yer verilmiştir.

Liseyi Türkiye’de bitirip YKS sınavları sonucunda bir yükseköğretim programına yerleştirilenler

Almanya’da bir yükseköğretim programına yerleştirilebilmek için ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanlığı tarafından yapılan ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)  olmak üzere üç aşamadan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuçları dikkate alınmaktadır. Buna göre;

a. Türkiye’ de 12 yıllık genel lise mezunu olup, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), AYT ve YDT kısmından en az 180.000 ve daha fazla bir puan alarak dört yıllık bir yükseköğretim programına yerleştirildiğini belgelendirmiş olması halinde, öğrenim gördükleri alanda veya benzer bir alanda (dil şartı ve diğer başvuru şartlarını sağladıkları takdirde) doğrudan üniversitede yükseköğrenime başlayabilirler.

b. İki yıllık bir önlisans programından mezun olanlar, öğrenimlerini başarı ile tamamladıklarını (önlisans diploması ile) belgeledikleri takdirde, öğrenim gördükleri alanda veya benzeri bir alanda (dil şartı ve diğer başvuru şartlarını sağladıkları takdirde) doğrudan üniversite eğitimine başlayabilirler.

c.Genel veya meslek lisesi mezunu olup, açık ve uzaktan öğretim sistemiyle eğitim verilen bir yükseköğretim programında okumaya hak kazananlar (örn. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi), iki sene yükseköğrenim gördüklerini belgeledikleri takdirde, öğrenim gördükleri alanda veya benzer bir alanda (dil şartı ve diğer başvuru şartlarını sağladıkları takdirde) doğrudan üniversite eğitimine başlayabilirler.

 

Almanca dil bilgisinin belgelendirilmesi

Dünya üzerinde anadili ya da ikinci anadili Almanca olan yaklaşık 130 milyon insan var. Almanca Avrupa Birliği’nde en çok kişi tarafından konuşulan dil ve yedi ülkede resmi dil statüsündedir. 42 ülkedeki Almanca konuşan azınlıkların toplam nüfusu 7,5 milyonu bulmaktadır.

Şu anda dünya üzerinde 15,4 milyon insan yabancı dil olarak Almanca öğrenmektedir. Bunların yüzde 90’ını öğrenciler oluştururken yüzde 10’u yetişkinlerden oluşmaktadır.

1. Almanya’da üniversiteye kayıt yaptırabilmek için en az orta düzeyde (GER-B2) Almanca bilgisine sahip olmak gerekir (İngilizce eğitim verilen lisansüstü programlarda istisnalar olabilmektedir). Yeterli Almanca dil bilgisine sahip olmayan öğrenciler Almanya’ da dil kursu eğitimi de görebilmektedirler. Vize başvurusu yapılırken, kursun haftada yirmi saat ve iki aydan az olmayan bir süreyi kapsamasına dikkat edilmelidir. Bu öğrenciler üniversite öğrenimini de Bavyera’ da görmek istediklerini vize başvuru formuna belirtmelidirler. (Dil kursu + üniversite öğrenimi vizesi) Bu durumdaki öğrenciler Bavyera’da üniversiteye giriş için gerekli olan Almanca yeterlilik sınavını yaptıktan sonra üniversitelere girebilmektedirler.

 

2. Almanca dil bilgisi‚ Alman üniversitelerinde öğrenime başlamadan önce bir dil sınavından geçerek belgelenmelidir. Bu dil sınavı (DSH=Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang veya TestDaF=Test Deutsch als Fremdsprache) kolay olmadığı gibi başarılı olunamadığı durumlarda, sınav bir defa daha tekrarlanabilir. Sınavda başarılı olunmadığı takdirde‚ üniversiteye geçici olarak yapılan kabul de iptal olur ve üniversiteye kesin kayıt yapılamaz. Bu durumda üniversitede‚ Goethe Enstitüsünde veya başka bir kurumda Almanca dil kursuna devam edildikten sonra dil sınavı tekrarlanır. Bavyera Eyaleti tarafından tanınan diğer dil belgeleri şunlardır:

Almanca veya İngilizce yüksek lisans programlarına başvurabilmek için ilgili yüksek lisans programının öngördüğü seviyede Almanca veya İngilizce bilgisini gösteren belgeyi başvuru esnasında sunmak gerekiyor. Almanya'da üniversite eğitimi alabilmek için genel olarak gereken Almanca veya İngilizce seviyesi B2-C1 aralığıdır.

Üniversitelerin dil kursları

Üniversiteler yabancı diller merkezlerinde Almanca kursları açabiliyorlar. Bu durum sıklıkla bu kursların yabancı dil hazırlık sınıfı olduğu ya da Türkiye’deki uygulamaya benzer bir şekilde üniversitenin “Hazırlık Sınıfı” uygulaması olduğu şeklinde bir algıya sebep olabiliyor. Almanya’da üniversitelerin yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması yoktur. Almanya’daki üniversiteler başvuru sırasında Almancayı nerede öğrendiğinize bakmıyor, şart koştukları Almanca dil sertifikasının sunulmasını talep ediyorlar.

Almanya’daki Almanca eğitim verilen yükseköğrenim programlarına başvururken, Almancanızın B2-C1 seviyesinde olduğunu kanıtlamak üzere DSD II, TestDaF – TDN 4-5, DSH – 2-3, Goethe C2 veya Telc C1 dil sertifikalarından biri veya Studienkolleg tarafından yapılan Almanca seviye tespit sınavının (Feststellungsprüfung) Almanca sınav sonucu da KMK (Kultusministerkonferenz) kararıyla geçerli kabul ediliyor.

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Stufe II): Türkiye'de DSD II belgesi verilen Almanca tedrisatlı Anadolu Liseleri:

İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi - Adana / Ankara Anadolu Lisesi - Ankara / Çankaya Anadolu Lisesi - Ankara / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi - Ankara / Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi - Antalya / Antalya Koleji - Antalya / ALEV Lisesi - İstanbul / ALKEV Lisesi - İstanbul / Alman Lisesi -İstanbul / Bahçelievler Anadolu Lisesi, İstanbul / Cağaloğlu Anadolu Lisesi - İstanbul / IELEV Lisesi - Istanbul / İstanbul Erkek Lisesi - İstanbul / Kabataş Erkek Lisesi - İstanbul / Kartal Anadolu Lisesi - Istanbul / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi - Istanbul /  Bornova Anadolu Lisesi - İzmir / İzmir Anadolu Lisesi - İzmir / TAKEV Lisesi - İzmir / Yunus Emre Anadolu Lisesi - İzmir /

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache): Türkiye’de İstanbul’da Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde girebileceğiniz bir sınavdır. Sınava Istanbul dışında Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’deki sınav merkezlerinde girilebilir. Diğer sınav merkezlerini ve sınav tarihlerini Testdaf adresinden öğrenebilirsiniz.

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang): DSH Sınavı Türkiye’de yapılmaz. Bu sınava ancak Almanya’daki üniversitelerin bünyesinde, akredite olmuş merkezlerde girebilirsiniz.

Goethe Zertifikat C2: Bu sertifika sınavları Türkiye’deki Alman Kültür Merkezlerinde yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Alman Kültür Merkezine başvurunuz: Goethe-Institut Türkiye

Telc C1: Telc sınavları Türkiye’de yapılıyor. Telc Türkiye linkinden Türkiye’deki Telc sınav merkezlerinin listesine ulaşabilirsiniz.

İngilizce yürüyen programlar için ise TOEFL (Test of English as a Foreign Language) veya IELTS (International English Language Testing System) dil sertifikaları gerekmektedir. İstenen puanlar değişkenlik gösterdiği için başvurduğunuz bölümün koşullarını ayrıntılı olarak inceleyiniz. Almanca öğrenmek için gerekli kurumlar hakkındaki güncel bilgiyi www.deutschland.de/tr/almanca-ogrenme adresinden alabilirsiniz.

Almanya’daki üniversitelerin Almanca dil bilgisi konusunda aradıkları şartlar değişiklik göstermekle beraber, esas olarak orta düzeyde Almanca dilbilgisi aramaktadırlar. Bu durumu tespit için temel düzey 500 saat Almanca kurusuna devam edildiğinin belgelenmesi ya da orta düzey belgelerinden biri istenmektedir. Hangi belgenin istendiği ancak kayıt yaptırılacak üniversiteden öğrenilebilir.

Öğrenci vizesi alanlar Almanya’ da ancak öğrenci statüsünde oturum iznini sahiptirler. Üniversitede kayıt şartlarını taşımadığı için resmi statüde öğrenci olmayan ve Almanca kursuna devam eden öğrencilerin çalışma izinleri yoktur.

Özel Uygulamalar

Türkiye’de alınan lise diploması üniversite eğitimine başlamak için yeterli değildir. Türkiye’de alınan lise diplomasının Almanya’daki lise mezuniyeti olan Abitur derecesine eşdeğer sayılabilmesi için adayların YKS’ye girmiş ve bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olması koşulu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, açık öğretim sistemiyle eğitim verilen liseyi bitirenlerin durumu farklı değerlendirilmektedir.

Açık Öğretim Lisesi Mezunları

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programından mezun olan adaylar, YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sonucu bir yükseköğretim programına yerleştirilmişlerse, Alman üniversitesinde hemen öğrenime kabul edilmemekte, bir yıl süren Bilimsel Hazırlık Programına (Studienkolleg) devam etmeleri istenmektedir. Bu öğrencilerin Türkiye’de kazandıkları üniversitenin ilgili programına kayıt yaptırıp iki sene okumaları halinde, Almanya’da öğrenim görmek istedikleri üniversitenin Türkiye’de öğrencisi oldukları eşdeğer veya yakın alanına yatay geçiş yaparak devam etmeleri mümkün olmaktadır. Bu durumda dil ve diğer kayıt kabul şartlarının da yerine getirilmiş olması gerekir.

Meslek Lisesi Mezunları

Almanya’da yaşayan ve Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı genel lise ve meslek lisesi (Mesleki Açık Öğretim İHL) gibi 12 yıllık ortaöğretim mezunlarının Almanya’da üniversite eğitimine başlayabilmesi için bilimsel hazırlık eğitimine (Studienkolleg) devam etmeleri gerekir. Bir yıllık eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler üniversite eğitimine devam etme hakkı kazanmaktadırlar. Bu adayların Türk diplomalarının Almanya’daki karşılığını/denkliğini yaptırması gerekmektedir. Denklik işlemi de Denklik Dairesi (Anerkennungsstelle) tarafından yapılmaktadır.

Almanca Eğitim Verilen Anadolu Liseleri ve Özel Alman, Avusturya Liselerine Özel Uygulama

Türkiye’ de Almanca eğitim yapan (Alman, Avusturya, Anadolu ve 12 yıllık eğitim veren diğer özel liseler) liselerden mezun olanlar okullarından Almanca bildiklerine dair alacakları yazı genellikle Alman üniversitelerince yeterli görülmektedir. Ayrıca Türkiye’ de Ankara, İstanbul ve İzmir’ de bulunan Alman Kültür Merkezleri’nin dil seviye sınavından alınacak dil seviyesi belgeleri de kabul edilmektedir.

İstisnai bir durum olarak, Alman ve Avusturya Liseleri mezunları ile lise mezuniyeti sonrası Almanya’da 13 yıllık lise bitirme sonunda alınan “Abitur“ belgesini alanlar, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (minimum iki dersten), Uluslararası Bakalorya (IB), giriş sınavına katılmadan da Almanya’ da üniversiteye kabul edilmektedirler. Bu durum Eğitim Ataşeliklerince de öğrenciliğin tanınmasında kabul edilmekte ve ÖSYM sınav belgesi aranmamaktadır. İngiltere, Amerika, Fransa, Avusturya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsviçre, Avusturya ve Almanya’ da denklikleri Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının şartlarını yerine getirerek esas öğrenime kayıt yaptıran ve bir dönem başarılı olduklarını belgelendirenlerin öğrencilikleri de tanınmaktadır.

Üniversitelere Başvuru Tarihleri

Alman yükseköğrenim kurumları sömestre esasına göre eğitim vermekte olup, iki dönem halinde öğrenci kabul etmektedirler. Her dönem için başvuru tarihleri aşağıda verilmiştir.

Yaz dönemi ( Nisan – Temmuz ) için    : 15 Ocak

Kış dönemi ( Eylül – Ocak ) için           : 15 Temmuz

son başvuru tarihleridir.  

           

Bazı branşlara sadece kış dönemi için başvuru yapılabilmektedir. Bu branşların tarihleri başvuru yapılan üniversiteden öğrenilebilir. Türkiye’ deki sınav sistemine göre ÖSYM sınav sonuçları Temmuz sonunda ve yerleştirilme belgesine dair sonuçlar ise Eylül ayı içerisinde belli olmakta ve bu nedenle 15 Temmuz’ a kadar başvuru yapılmamaktadır.

Üniversitelerden Kabul Alma (Zullassungsbescheid)

Öncelikle öğrenim görülmesi düşünülen Alman üniversitelerinden başvuru formları istenir ve başvuru şartları öğrenilir. Alman üniversiteleri birbirlerinden bağımsız olduklarından, farklı başvuru şartları öne sürebilirler. İlk başvuruda hiçbir belgenin (diploma, not dökümü / transkript) ve diğer belgeler) asıllarının gönderilmemesi gerekir.  İlk aşamada, bilgi isteme başvurusunda bulunur; örneğin üniversitedeki dil kursları, öğrenci yurtları konusunda bilgi de istenebilir.

Başvurulan üniversiteler formaları, 2 ila 4 hafta içinde göndermektedirler. Üniversiteden gönderilen başvuru formalarının eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Üniversitenin istediği bütün belgelerin (Almanca çevirileri ve Türkçe fotokopilerini) önce noterden ve sonra ilgili Valiliklerden tercüme doğruluğunu onaylattıktan sonra başvurulan üniversiteye iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekir.

Türkiye’ deki üniversite sınavında hangi yükseköğretim programı kazanılmış ise Almanya’da da ancak o branşta ya da benzer bir branşta eğitim alınabilir. Benzer dalda okumak için gerekli şartları, öğrenim yapılması düşünülen üniversitenin öğrenci işleri dairesi ile görüşmek gerekmektedir.

Öğrenci Kimlik Kartı (Studentenausweis): Kayıt yaptırırken okul tarafından bir öğrenci kimliği (Studentenausweis ) ve öğrenci defteri ( Studienbuch ) verilir. Öğrenci belgesi ile belirli derslere giriş kaydı, kütüphanelerden ödünç kitap alma v.b. işlemleri yapılır. Bu öğrenim belgelerine sağlık sigortası yaptırmak ve toplu taşıma kartına indirimli bilet almak için ihtiyaç olacaktır.

 

ÖĞRENCİ VİZESİ VE OTURUM İZNİ ALMA

Normalde, her bir Türk vatandaşının yurtdışına çıkarken pasaport ve vize işlemlerini yapması gerekir. Ama öğrenci iseniz ve gideceğiniz ülke vize istiyorsa zaten vize almanız gerekir. Ama pasaport harç bedelini ödemenize gerek yoktur. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler 25 yaşlarına kadar ya da kalan öğrenim süreleri boyunca geçerli olacak sürede pasaport alabilmektedir. İşte buna da Harçsız Öğrenci Pasaportu denir. Örneğin; öğrenci 24 yaşındaysa sadece 1 seneliğine, eğer 19 yaşındaysa 6 seneliğine harçsız pasaport alabiliyor. 25 yaştan kastedilen 25 yaşını doldurmamış (26 yaşından gün almamış) olmaktır.

Almanya’ya yükseköğretime gelecek Türk öğrencilerin Türkiye’deki Alman diplomatik temsilciliklerinden öğrenci vizesi almak üzere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ankara, İstanbul ve İzmir’ de bulunan temsilcilikler bu vizeyi vermektedirler. Öğrenciler için iki türlü vize vardır. Vize başvurusu sırasında öğrenci adayı vizesi ile öğrenci vizesi arasında ayırım
yapılması gerekmektedir.

Öğrenci Adayı Vizesine başvururken Almanya´da yükseköğrenime devam etmek için gerekli koşulları yerine getirildiğinin belgelendirilmesi gerekmekte; ancak geçici kabul belgesini ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır. Öğrenci adayı vizesiyle Almanya´da dokuz ay süreyle Almanya´da üniversite öğrenimi imkânları konusunda bilgi alınabilir‚ üniversitelerle temasa geçilebilir ve gerekli belgeler temin edilebilir.


Vize talep edilmesinde aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:

 • Türkiye´de üniversitede öğrenimi görmeye hak kazanıldığını gösterir bir belge (noter tasdikli ve yeminli tercümesi yapılmış Lise Diploması ve ÖSYM Sonuç belgesi)
 • Daha sonra Almanya´daki muhtemel yükseköğrenimin ve geçim giderlerinin finanse edildiğini gösteren bir belge "garanti belgesi". Bu belge‚ üçüncü bir şahsın asgari olarak Federal Öğrenimi Teşvik Yasasıyla (BaföG) belirlenen miktarı 853,- AVRO) her ay ödeyeceğini taahhüt ettiğini gösterir bir belge olmalıdır. Bu belge Almanya´daki Yabancılar Dairesince düzenlenmektedir veya Almanya’da bloke hesap açıldığına dair kanıt. Federal Eğitim Teşvik Kanunu’na göre 10.236,- AVRO para yatırılmalı ve bu paradan aylık 1/12’si çekilebilecek durumda olmalıdır.
 • Yeterince uzun bir süre için geçerli olan pasaport (en az 1 yıl);
 • Tamamlayıcı dil kursuna kayıt belgesi veya dil okulunun /üniversitenin dil kursuna kayıt yaptırıldığının onayladığına dair belge;
 • Anne ve babanın ikamet ilmühaberi;
 • Vize şeklinde oturum izni verilmesi için formlar Almanca olarak eksiksiz doldurulmalıdır. Şahsen ibraz edilmesi gereken bu formlar iki nüsha olarak ibraz edilmeli ve bunlara 3 adet fotoğraf eklenmelidir.

Vize başvuru formları ve belgeler Almanya´nın Türkiye´deki temsilciliği tarafından ilgili yabancılar dairesine iletilir. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra genellikle dört ila altı hafta sonra Almanya için giriş vizesi verilir.

 • Giriş Vizesi genellikle altı ay için geçerlidir. Giriş Vizesinin süresi dolmadan, oturum izni alınmalıdır. Oturum izni Almanya’daki ilgili yabancılar dairesince yapılır. Bu amaçla ilgili daireye, öğrenim için yapılan başvuru veya öğrenim için alınmış kabul belgesi ile ilgili tüm evraklar ibraz edilmelidir. Bu belgeler ibraz edilmediği takdirde, oturum izni alınamaz.

Öğrenci vizesi; Öğrenciler tarafından hazırlık sınıfına (Studienkolleg) veya üniversiteye kabul belgesinin ya da yükseköğrenim için düzgün bir başvurunun yapıldığını onaylayan belgenin (başvuru teyit belgesi) ibraz edilmesi, yabancılar dairesinin başvuruyu incelemesini kolaylaştırmaktadır. İşlem süresi kısalsa da, erkenden başvurunun yapılması tavsiye edilir.

Turistik veya ticari vizeler Almanya’ya geldikten sonra alınmış olan vize, öğrenci vizesine çevrilemez ve uzatılması mümkün olmamaktadır.

Turistik amaçlı vizenin sonunda tekrar Türkiye’ ye dönüp oradaki Alman temsilciliklerinden öğrenci vizesi almanız gerekmektedir. Öğrenci vizesi ilk aşamada üç aylık verilmekte, Almanya’ ya gelindikten sonra bu vizeyi her altı ayda bir uzattırmak gerekmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Türkiye’ deki Alman temsilciliklerinin Kültür Ataşelikleri öğrenci vizesi bölümlerine başvurabilirler.

Almanya'da yükseköğrenim konusunda Almanya Federal Cumhuriyeti’nin dış temsilciliklerinden veya aşağıdaki internet adreslerinden daha fazla bilgi alınabilir:


http://www.daad.de

http://www.hochschulkompass.de
http://www.bildungsserver.de
http://www.studienkollegs.de
http://www.studienwahl.de

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Kültür Bölümü
Atatürk Bulvarı 114
Kavaklıdere – Ankara
Tel: 0312 – 455 51 70 / 71

Öğrenci vize Tel : 0090-312-468 59 06 – 468 59 08
E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  veya
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Hafta içi her gün 09.00 – 12.00 saatleri arasında eğitim danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Türkiye’deki Alman Temsilciliklerinin Adresleri

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Atatürk Bulvarı 114

Kavaklıdere – Ankara

Tel : 0090-312-426 54 65 ( 4 hat ), 455 51 00

Faks : 0090-312-4266959

Öğrenci vize Tel : 0090-312-468 59 06 – 468 59 08

 

Federal Almanya Başkonsolosluğu – İstanbul

İnönü Caddesi 16 – 18

Gümüşsuyu, Taksim – İstanbul

Tel    : ++90 –212 – 251 5404-( 4 hat )

Faks : ++ 90-212 249 99 20

 

Federal Almanya Başkonsolosluğu – İzmir

Atatürk Caddesi 260

35220 Alsancak – İzmir

Tel    : ++90-232-421 69 95- 96

Faks : ++90-232-463 7990

 

Öğrenci vizesi için gerekli belgeler (Özet)

Almanya’ ya üniversite eğitimi veya dil kursu görmek üzere gidecek öğrencilerden, Alman diplomatik temsilciliklerine vize başvurusu yaptıklarında istenen belgeler:

 • 2 adet Almanca olarak doldurulmuş beyaz müracaat formu, (Vize bölümü girişinden ücretsiz olarak alınabilir, internetten indirilebilir)
 • 2 adet vesikalık/biyometrik fotoğraf,
 • En az 6 ay geçerli pasaport,
 • Almanya’da öğrenci olarak çalışma izni alamayacak olmanızdan dolayı, öğreniminiz için yeterli maddi imkanınızın bulunduğunu Alman makamlarına belgelendirmek zorundasınız. Bu da normal olarak Almanya´da yaşayan bir kişinin (Örn. akrabanın) öğreniminiz süresince geçiminizi ayda en az 853,- AVRO ile finanse edeceğini taahütte bulunan kişinin oturduğu yerdeki Yabancılar Dairesinden tasdikli bir beyanla (İkamet Yasası’nın 66-68. Maddelereine göre ve dil kursu veya öğrenim için olduğu belirtilmeli) taahhüt etmesi ile gerçekleşir. Böyle bir beyanat özellikle vizenin verilmesi için zorunludur veya Almanya’da bloke hesap açıldığına dair kanıt. Federal Eğitim Teşvik Kanunu’na göre 10.236,- AVRO para yatırılmalı ve bu paradan aylık 1/12’si çekilebilecek durumda olmalıdır.
 • Her dönem için sosyal ve sağlık sigortası primleri ödenmelidir.
 • Türkiye’ de en son bitirdiğiniz okulun belgesinin veya diplomasının noter tasdikli örneği
 • Anne ve babanızın ikametgâh kaydı,
 • Askerlik şubesinden askerlik tecil belgesi,

 

Ayrıca aşağıdaki iki belgeden sadece biri taşınılan şartlara göre yukarıdaki belgelerle sunulacaktır.

1 - Dil öğrenimini Bavyera’ da yapacak olan öğrenciler Bavyera’ da dil kursu kayıt belgesi ( haftada en az 20 ders saati ),

2 - Dil bilgisi olan öğrenciler, Almanaya’daki üniversiteye kayıt hakkı olduğunu gösteren kabul belgesi (Zulassungsbescheid)

 

NOT: Bütün belgelerin asıllarının yanınızda bulunması, düzgün bir dosyada ve ikişer nüsha olarak sunulması talep edilmektedir. Doldurulan formun öğrenci vizesi formu olduğuna ve dil kursu belgesi ile gelen öğrencilerin, üniversiteyi de burada okuyacaklarını belirttikleri beyanı kontrol etmelerinde fayda vardır. 

https://vizebasvurumerkezi.com/almanya/adresinden güncel bilgilere ulaşılabilir.

 Türkiye’den ayrılmadan önce göz önünde bulundurulması gereken hususlar

 • Vize başvurusunun yapılması ( Gerekli durumlarda )
 • Pasaportun geçerli olmasına dikkat edilmesi
 • Üniversiteye zamanında kayıt başvurusunu yapmış olmak
 • Yurtta oda ayrılması için zamanında başvurulmuş olması
 • Sağlık sigortasının yapılmış olması
 • Bakım taahhütnamesini yanında bulundurmak
 • Gerekli durumlarda özel mali mesuliyet sigortası yaptırmak
 • Vesikalık fotoğraf yanında bulundurmak

 

ÖĞRENCİ PASAPORTU VE ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ

Almanya’nın Türkiye’ de bulunan temsilciliklerinden öğrenci vizesi alarak Almanya’ ya gelen öğrencilerin öğrenciliklerini, yurt dışındaki temsilciliklerimiz (Başkonsolosluklar) bünyesinde bulunan Eğitim Ataşeliklerinde 6 ay içerisinde öğrenciliklerini tanıtmaları gerekir. Böylece erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri Ataşelik üzerinden yaptırılır ve bütün öğrencilerin öğrenci pasaport işlemleri için gerekli öğrenci belgeleri Ataşelik kanalıyla düzenlenir. Ataşelikle irtibatlı olmayan öğrencilere Türkiye’deki makamlara sunulmak üzere gerekli öğrenci belgesi düzenlenmez.

DİĞER

Burada yer almayan hususlar, örneğin beslenme ve barınma, öğrenimin finansmanı: kısmi zamanlı çalışma, burslar, öğrencilik sırasında askerlik tecil işlemleri, pasaport çıkarılması, mezuniyet sonrası çalışma şartları, öğrenimin tamamlanmasından sonra Türkiye’de yapılacak denklik işlemleri gibi konularda gerekli bilgiye kaynakçada belirtilen eserden ulaşılabilir.

 

* Bu çalışma Mustafa ÇAKIR. Almanya’da Yükseköğrenim: Bavyera Eyaleti. Konya: Eğitim Yayınevi, 2020 (ISBN: 978-625-7915-01-04). adlı eserden istibas edilmiş olup; ayrıntılı bilgiye anılan kaynaktan veya kaynakta belirtilen yerlerden erişilebilir. Verilen bilgiler tavsiye niteliğinde olup; dönemlere bağlı olarak uygulamada değişiklikler ortaya çıkabilir; hak kayıpları veya başka gerekçeler öne sürülemez.

** Prof. Dr.; T.C. Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi.

 

KAYNAKÇA
ÇAKIR, Mustafa (2020). Almanya’da Yükseköğrenim: Bavyera Eyaleti. Konya: Eğitim Yayınevi, 2020 (ISBN: 978-625-7915-01-04).

[1] Bologna süreci hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Bologna Süreci Nasıl İşliyor? https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/bologna (29.12.2019).

[2] Bkz.: DAAD - Almanya’da yükseköğrenim hakkında. https://www.daad-turkiye.org/tr/almanyada-yueksekoegrenim-ve-arastirma/almanyada-ueniversite-egitimi/almanyada-yuksekogrenim/ (30.12.2019).

[3] Apostil (Tasdik Şerhi), bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılabilmesini sağlayan resmî bir onaydır (örn. Almanya’da düzenlenmiş bir belgenin Türkiye’de tanınması için). 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Valilik ve kaymakamlıklarda yaptırılmaktadır.

[4] Bkz.:Master and More: Das Masterportal Deutschlands. https://www.master-and-more.de/master-in-deutschland/ (05.01.2020).

Yazar Hakkında:

Mustafa ÇAKIR