25 Eylül 2023

            Osmanlı Türk Cihân Devleti’nin temel harcını koyan Ertuğrul Bey, hemen her yerde, hemen herkes tarafından “gâzî” sıfat ve unvânıyla anılmıştır. Artık, kalabalık bir târîhçi katında Ertuğrul Beğ’in babası olarak kabûl gören Gündüz Beğ ise, yine cümle kaynaklarda ve dahî sözlü vesîlelerde künyesine eklenen “alp” kelimesi ile yazılıp söylenmektedir. Baba oğul arasında değişiveren ve “gâzî”den “alp”a geçen bu, târîhî olduğu kadar sosyolojik ve dînî gelişmeyi, Türk târîhinin kilometre taşlarını tanırken, dikkatten uzak tutmamak lâzımdır.

            Bir kere, şunu peşinen söylemek gerek, “gâzî”nin Türk diline girişiyle, “alp” sırra kadem basmamıştır. Hem Ertuğrul Gâzî’nin, hem de Osman Gâzî’nin, hattâ Orhan Gâzî’nin yakın silâh arkadaşları, omuzdaşları arasında, sayılamayacak kadar “alp” vardır. Konur Alp, Turgud Alp, Aykut Alp, Saltuk Alp, Hasan Alp isimleri, bir çırpıda dilimizden dökülüveren eli öpülesi ecdâdımızdır ve bunların hepsi Ertuğrul, Osman ve Orhan Gâzîlerin buyrukları altında sefer eşip cenge koşmuşlardır. Yâni, gâzî ile alp bir arada, kol kola, el ele durmuşlardır. Türk’ün alplığı ile gâzîliği nasıl aynı iklîmde boy atmış ise, Türklüğü ile Müslümanlığı da aynı şekilde biri diğerine dayanıp yaslanarak hayât bulmuştur. Rahmetli Mehmet Kaplan Hoca, muhtelif yazılarında alpdan gâzîye geçişin, Türk târîhinde fevkalâde bir mevkide durduğunu söylemiş, bunun mutlakâ masaya yatırılıp incelenmesi gerektiğini ifâde etmişti.

            Cenk; savaş, muhârebe, vuruşma, elleşme gibi kelime ve tâbirlerle anlatılan, silâhlı çatışma ve dövüştür. Bu dövüşme, askerler mârifetiyle yapıldığında, kazanan tarafa zafer, kaybedene hezîmet getirir. Dünyâ’da, bu işi hakkıyla yapıp becermiş milletlere nazar ettiğimizde, Türk milletinin en ön sırada yer aldığını görüyoruz. Ordular arasında cereyân eden vuruşmalar, şimdiye kadar iki mühim sebeb yüzünden çıkmıştır. Bu sebebler millî ve dînî vasıflar taşır. Türk milleti, Müslüman oluncaya kadar, ekseriyetle millî endîşelerle cenk eylemiş idi. İslâm câmiâsına girdikten sonra ise, millî sebebi göz ardı etmeksizin, dînî hissedişleri de önüne koydu. Bu iki vasıf, çok geçmeden “alperen” başlığı altında birleşti. Türk’ün yiğitliği, cengâverliği ve mertliği, İslâm dîninin ilhâmı olan “eren”likle bir araya geldi. 

            Pîr-i Türkistân Hoca Ahmed Yesevî’nin Hakk’a kavuşmasının ardından asırlar geçmesine rağmen, onun Yesi Dergâhı’nda tutuşturduğu çerâğlar, önce Anadolu Diyârı’na, sonra da Rûmeli ile Balkan coğrafyalarına ve Avrupa’nın Tuna yalılarına, alperen Türklerin ellerinde uzatılmışsa, ortada, inkârı mümkün olmayan bir Türk Müslümanlığı vardır. Rahmetli Yahyâ Kemâl’in, ısrarla müdâfaa ettiği ve İstanbul’daki Eyüb semti ile oradaki mezârlığı misâl gösterdiği Türk Müslümanlığı, aslâ İslâma rağmen bir fikir değildi. Gâzîden alpa ve oradan da alperene konan Türk bakışı, Ötüken ile Haremeyn-i Şerîfeyn’i, yâni Mekke ve Medîne’yi aynı seviyede görmüştür. Bu bakış, aynı zamânda gök gözlü Bozkurt ile Mescid-i Nebevî’nin yeşil kubbesini, bir başka deyişle Kubbe-i Hadrâ’yı aynı göz bebeğine koymayı da başarmıştır. Yahyâ Kemâl’in, Eyüb sırtlarında ve Ebû Eyyûb el-Ensârî Külliyesi’nde gördüğünü söylediği Türk Müslümanlığı budur. 

            Kim ne derse desin, biz Türk soyu olarak hem alpız, hem gâzîyiz. Daha da ötesi, biz alpereniz..

 

 

 

 

Yazar Hakkında:

Turgut GÜLER

Turgut GÜLER

1951 yılında Afyonkarahisâr’ın Sultandağı ilçe­sine bağlı Dort (bugünkü Doğancık) köyünde doğdu. Âilesi, 1959 Ocağında Aydın’ın Horsunlu kasabasına yerleşti. İlkokulu orada, Ortaokulu Kuyucak’da okudu. İki hafta kadar Nazilli Li­sesi’ne devâm ettikten sonra, Nazilli Öğretmen Okulu’na girdi. Bu okulun ikinci sınıfını bitirdiği 1968 yılında, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi’ne kaydoldu. 1969-1973 yılları arasında, Yüksek Öğretmen Okulu hesâbına, İstanbul Üniversite­si Edebiyât Fakültesi Târîh Bölümü’nde tahsîl gördü.

İstanbul Çapa’daki Yüksek Öğretmen Okulu’nun Kompozis­yon ve Diksiyon Hocası olan Ahmet Kabaklı’nın başkanlığında kurulan Türkiye Edebiyât Cemiyeti’nde, bilâhare bu cemiyetin yayınladığı Türk Edebiyâtı Dergisi’nde vazîfe aldı. Bir tarafdan üniversite tahsîline devâm etti, bir yandan da bahsi geçen der­ginin “mutfak” tâbir edilen hazırlık işlerinde çalıştı. Metin Nuri Samancı’dan sonra da ikinci yazı işleri müdürü oldu (Mart 1973, 15. Sayı). Bu dergide yazı ve şiirleri yayımlandı.

1973 Haziranında üniversiteyi bitirdiğinde, Malatya Mustafa Kemâl Kız Öğretmen Lisesi târîh öğretmenliğine tâyin edildi. Ah­met Kabaklı’nın arzûsu ile bu görevine başlamadı ve İstanbul’da kaldı, Türk Edebiyâtı Dergisi’ndeki mesâîyi sürdürdü. 1975 yı­lında hem Edebiyât Cemiyeti (Bakanlar Kurulu karârıyla Türkiye kelimesi kaldırılmıştı), hem de Türk Edebiyâtı Dergisi, maddî sı­kıntılar yaşadı, dergi yayınına ara verdi. Bunun üzeri­ne, resmî vazîfe isteği ile Millî Eğitim Bakanlığı’na mürâcaat etti.

Van Alparslan Öğretmen Lisesi’nde başlayan târîh öğretmen­liği, Mardin, Kütahya ve Aydın’ın muhtelif okullarında devâm etti. 1984 yılında açılan Aydın Anadolu Lisesi’nin müdürlüğüne getirildi. 1992’de, okulun yeni binâsıyla berâber adı da değişti ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi oldu. Bu vazîfede iken, 1999 Ağustosunda emekliye ayrıldı. 2000-2012 yılları arasında, İstan­bul’da, Altan Deliorman’a âit Bayrak Basım-Yayım-Tanıtım’da, yazı ve yayın çalışmalarına katıldı. Yine Altan Deliorman’ın çıkardığı Orkun Dergisi’nde, kendi adı ve müsteâr isimlerle (Yahyâ Bâlî, Husrev Budin, Ertuğrul Söğütlü) yazılar yazdı. İki kızı var.

Yayımlanmış Eserleri: Orhun’dan Tuna’ya Uluğ Türkler, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014; Takı Taluy Takı Müren (Daha Deniz Daha Irmak), Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2014; Cihângîr Tûğlar-Selîmnâme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014; Ejderlerin Beklediği Hazîne, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015, Şehsüvâr-ı Cihângîr-Fâtihnâme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015.

 

Yazarın diğer makalelerinden: