İnanç ve Kalp

Türk Medeniyeti’nin gönlünü Pir-i Türkistan Hace Ahmet Yesevi kurmuştur, kurmaktadır. İnancımızın kalbini o şekillendirmiştir.

Burada Hace Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inden sırayla hikmetleri okuyacaksınız. Hikmetler size Türk Medeniyeti’nin kalbini açacaktır.

Arada da o kalbi diğer şekillendirenlerden, Niyazi Mısri’den, Bizim Yun’us’tan, Şeyh Galip’den deyişler, gazeller, şiirler…

Türk Medeniyeti, Akıl, kalp ve inanç medeniyetidir, yeniden kurulurken de öyle kurulacaktır.

Ezelden nârına aşkın yana geldim nihân içre,
Akıttım nîce dem yaşlar gözümden dolu kan içre.

Hak ile bînişân iken kamû canlâra cân iken,
Düşürdü bîmekân iken beni kevn ü mekân içre.

Nice geldim,  nice gittim nice doğdum, nice öldüm,
Nice açdım,  nice soldum,  şu gül gibi cihân içre.

Bulut olup göğe ağdım,  matar olup yere yağdım,
Güneş olup gehi doğdum zemîn u âsümân içre.

Nebat olup nice devrân nice demde olup hayvân
Getürdü sûret-i insân bana devr-i zamân içre.

Çü insân sûretin buldum Haka hamdü senâ kıldım,
Fenâender fenâoldum bakâ-yi câvidân içre.

İrişti ma’rifet nûru gönül oldu Hakk’ın Tûru,
Niyâzi duydu çün sırrı gümân etti avân içre.

Medeniyet Tasavvuru

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

32572213