İnanç ve Kalp

Türk Medeniyeti’nin gönlünü Pir-i Türkistan Hace Ahmet Yesevi kurmuştur, kurmaktadır. İnancımızın kalbini o şekillendirmiştir.

Burada Hace Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inden sırayla hikmetleri okuyacaksınız. Hikmetler size Türk Medeniyeti’nin kalbini açacaktır.

Arada da o kalbi diğer şekillendirenlerden, Niyazi Mısri’den, Bizim Yun’us’tan, Şeyh Galip’den deyişler, gazeller, şiirler…

Türk Medeniyeti, Akıl, kalp ve inanç medeniyetidir, yeniden kurulurken de öyle kurulacaktır.

Ey cismine cân isteyen gel mâh u günden al haber

Ey kâmil îmân isteyen gel togrı dinden al haber

Ey ilm ü irfân isteyen bir zerreden kân isteyen

Ey hükm-i Kur’ân isteyen kâf ile nûndan al haber

Bir mürşide vir özüñi gafletten aça gözüñi

İzle ezelki iziñi sen yine senden al haber

Al tevhîdi dilden dile ola ki cânıñ yol bula

Sen şehriñi sorma ile ayne’l-yakîndan al haber

Ten fânîdür eyle fenâ hergiz koma nefse binâ

Gir bâtınıñ esrârına ilm-i ledünden al haber

Ol ma‘den-i sıdk u safâ ya‘nî Muhammed Mustafâ

Geldi cihâna hôş safâ buldı mı andan al haber

Gaflet seni yıglamasun dürlü sûret baglamasın

Cân mülkünü taglamasun cism ü bâtından al haber

Nefse câna olan kuvâ vahdet bulursa hôş revâ

Budur sülûk-i müntehâ ins-ile cînden al haber

Ey tâlib-i vahdet olan Rahmânına ârzû kılan

Gel hazrete vuslat bulan Ümmî Sinândan al haber

Medeniyet Tasavvuru

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

32570991