28 Eylül 2023
TIDU

Bu kitap, Prof.Dr. Fahrettin Olguner' in Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine muhtelif tarihlerde kaleme aldığı yazılarından ve konuşmalarından meydana gelmiştir. Düşünce, dil, din, zihniyet, devlet ve kimlik meseleleri, İslâm Felsefesi ile temel felsefe problemlerinden bazıları ele alınmış ve Türk Düşüncesinin geçmişten günümüze hayatımıza ve medeniyetimize etkisi hakkında bazı konulara temas edilmiş ve bazı önemli tasavvuf erbapları ile mütefekkirlerimizden söz edilmiştir. Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine kitabı, günümüzle sürekli bağlantı kurularak işlenmiş olan konulara, her Türk aydınının üzerinde mutlaka düşünmesi gereken noktalara işaret etmesi bakımından büyük bir önem arz ediyor.

Prof. Dr. Fahrettin Olguner, 1938 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Lisans öğrenimini müteakiben bir süre öğretmenlik yaptı. 1968 yılında, Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in yanında akademik çalışmalarına başladı. Hocanın emekliye ayrılması üzerine Istanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-Islâm Düşüncesi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Nihat Keklik hocanın danışmanlığında çalışmalarını gerçekleştirdi. Erzurum Atatürk, Konya Selçuk ve Sakarya Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak hizmetlerde bulundu. Son olarak geldiği Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesindeki altı senelik hizmetin ardından emekli oldu. Halen Istanbul’da oturmaktadır. Hizmette bulunduğu üniversitelerde; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde; Türk-Islâm Düşüncesi, Islâm Felsefesi, Mantık, Ontoloji, Etik ve Estetik dersleri verdi. Üç Türk Mütefekkiri Düşüncesinde Varoluş (İbn Sina, Fahreddin Razî, Nasireddin Tusî), Batı ve İslâm Kaynakları Işığında Platon, Türkİslâm Düşüncesi Üzerine, Batı ve İslâm Dünyasında Eflatun’un Timaios’u ve Fârâbî kitaplarını yazdı. Ötüken Neşriyat’ın yayınladığı Fârâbî adlı eseri Japon diline çevrildi ve 2012 yılında Tokyo-Japonya’da yayınlandı.

İçindekiler
Bilgi – Düşünce – Felsefe – Kültür ve Varoluş Üzerine
Düşünce - Dil ve Yorum ................................................
Düşünce ve Tezâhürleri .................................................
Düşünce ve Tarih ...........................................................
Din ve Zihniyet ..............................................................
Din ve Devlet Siyaset ve Siyasî Rejim Meseleleri ........
Insan Varlığı Açısından Eğilimler .................................
Değerlerin Teşekkülü ...............................................................
Islam Felsefesi Ne Demek? ......................................................
Islâm Felsefesini Çerçeveleyen Bazı Umûmî Özellikler .........
Islâm Felsefesi ile Yunan Felsefesi Arasındaki Bağ Üzerine ..
Islâm Felsefesi Kimin? .............................................................
Millet ve Türk Kavramlarının Kullanılıp Kullanılmaması .......
Millet Kavramına Felsefenin Gözü ile Bakış ............................
rof. Dr. Bozkurt Güvenç’in Türk Kimliği .................................
Islâm Medeniyeti Içinde Türk Kültür ve Düşüncesinin Yeri ...
Medeniyet Düşünürü Uzlukoğlu Ebunasr Fârâbî .....................
Ibn Sinâ’nın Düşüncesinde Varoluş .........................................
Tasavvuf Dünyası Içinde Hâce Ahmed Yesevî ........................
Yunus Emre’nin Düşünce Dünyası ..........................................
Sadreddin Konevî .....................................................................
Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin Ifâde Usulü – Üslûbu ve Hedefi Üzerine
Mevlânâ Celâleddin’in Düşünce Dünyası’na Bakış ............................
Cemâleddin Aksarayi’nin Içinde Yetiştiği Fikrî ve Felsefî Ortam .....
Uluğ Beg Devri Ilim-Felsefe Zihniyeti Tarihi Kökleri ve Sebepleri ..
Insan Haklarında Ölçü ve Osmanlı ....................................................
Türk- Islâm Medeniyeti Içinde Akşemseddin ....................................
Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Eğitim Anlayışı Üzerine Düşünceler ..
“Kölelikten Efendiliğe” Adlı Eserin Düşündürdükleri .......................
Mehmed Âkif ve Ideali .......................................................................
Yahyâ Kemâl’in Fikir Dünyasına Felsefî Bir Bakış ...........................
Yirminci Yüzyıl Türkiyesi’nde Islâm Felsefesi ..................................
Deneme Metinler ...............................................................................
Türk Düşüncesi’nin Dünü-Bugünü ...................................................

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: