5 Haziran 2023

Yâ Rab bize ihsân et, Vuslat yolunu göster.
Sûretde koma Can et, Uzlet yolunu göster.

Nefsimi hevâdan kes, Kalbimi riyadan kes,
Meylimi sivadan kes, Halvet yolunu göster.

Candan sana lâtib kıl, Her tâata râgıb kıl,
Bir pîre musâhib kıl, Hizmet yolunu göster.

Ta’lim edip esmayı, Bildir bize eşyayı,
Doymaya “Ev ednâyı”, Hikmet yolunu göster.

Har içre biter gülzâr, Zar içre doğar envâr,
Herşeye tecellîn var, Kurbet yolunu göster.

.......

Kalbini Cennet bağı yap, çesme-i tevhîd ile,
Rûh bahçeni gülşen eyle, gonca-i tevhîd ile.
Hem mekansız, hem zamansız, nihâyetsiz yollar,
Kat’ider gönül erbâbı, kuvvet-i tevhîd ile.
Her ne kadar, yüz karası, yaptıysa isyan sende.
Temizlenir her yerin, sâbûn-i tevhîd ile.
İns ve Cin âlemlerini, aşarak arşa çıkar,
Kim ki mi’râc eylediyse, cezbe-i tevnîd ile.
Ey Niyazî Ârif-i billah gönülden kaldırır.
Yetmiş bin perdeyi hep, bir lem’a-i tevhîd ile.

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden