29 Mart 2023

Hazer kıl kırma kalbin kimsenin cânını incitme

 Esîr-i gurbet-i nâlân olan insânı incitme

 Târik-i ışkda bî-çâreyi hicrânı incitme

 Sabır kıl her belâya hâne-yi Rahmân’ı incitme.

 

Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme

 Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme.

 

Elin çek meyl-i dünyadan eğer âşık isen yâre

 Muhabbet câmını nûş et asıl Mansâr gibi dâre

 Misafirsin felek bağında bendin salma efkâre

 Düşersin bir belâya sabrı kıl Mevlâ verir çâre.

 

Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme

 Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme.

 

Bulaşma çark-ı dünyâya vücûdun pâk-tahirken

 Güvenme mal û mülk ü mansıbın efnâsı zâhirken

 Nic’ oldu mâli Karun’un felek bağında vâfirken

 Nedir bu sendeki etvâr-ı dert gönlün misâfirken

 

Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme

 Günahkâr olma fahr-i alem-i zî-şânı incitme.

 

Hasislikden elin çek sen cömerd ol kân-ı ihsân ol

 Konuşma cahil-i nâdân ile gel ehl-i irfân ol

 Hakîr ol âlem-i zâhirde sen mâ’nâda sultan ol

 Karıncanın dahî hâlin gözet, dehre Süleymân ol.

 

Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme

 Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme.

 

Ben insanım diyen insana düşmez şâd’u handanlık

 Düşen bî-çâreyi kaldırmadır âlemde insanlık

 Hakikât ehlinin hâli durur dâim perişânlık

 Bir işi etme kim gelsün sana sonra peşîmânlık.

 

Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme

 Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme.

 

Ehl-i irfânım deyü her yerde bendin atma meydâna

 El elden belki üstündür ne lâzım uyma şeytâna

 Yakın olmak dilersin Hazret-i Hallâk-ı ekvânâ

 Cihanda tatlı dilli olması lâzımdır insana

 

Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme

 Günahkâr olma fahr-i âlem- zî-şânı incitme."

 

 

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden