4 Haziran 2023

İlm-i Hakk’ın metni âdem şerhidir bu kâinat
Zâtıdır ma’nâ buldu her biri sıfât

Bunca kesret kim zuhûr itdi ider bir noktadır
Devr idüp ol nokta âhir buldu âdemde sebât

Bü’l-aceb deryâyı gör kim mevcine yok inkıtâ
Aslı birdir yâ hevâdan oldy emvâc-sıfât

Ârif isen “Küntü Kenz” isrini kendinde bul
Gayre bakma girü senden sana irişür necât

Rûşen eyler Gülşenî’nin nûr-ı feyzi kalbini
Andan irişür Sezâyî sana pes bâkî hayât

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden