30 Mart 2023

Dinle ol üçüncü devri iy güzîn
Ana dirler ‘âşikân Hakke’l yakîn
Kim fenâ-yı tâm dirler dahî mevt
Mahv-ı mutlak dirler ana dahi fevt
Sonra Hak ism-i Selâm ile o an
Dir: "Selâm olsun size iy âşîkan,
Ölmek ile ölmeden kurtuldunuz
Hem fenâ ile bana yol buldunuz"
Şeyh kim kâ’im-makâm-ı Hak durur
Varlığı yok fânî-i mutlak durur
Tercemân-ı Hakdur ol kâim-makâm
Hak lisânından ider ol üç selam
Kâbe kavseynin rümûzudur bu hâl
Gösterüpdür böyle esrâr-ı yakîn

..."

 

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden