3 Haziran 2023

Ezelden nârına aşkın yana geldim nihân içre,
Akıttım nîce dem yaşlar gözümden dolu kan içre.

Hak ile bînişân iken kamû canlâra cân iken,
Düşürdü bîmekân iken beni kevn ü mekân içre.

Nice geldim,  nice gittim nice doğdum, nice öldüm,
Nice açdım,  nice soldum,  şu gül gibi cihân içre.

Bulut olup göğe ağdım,  matar olup yere yağdım,
Güneş olup gehi doğdum zemîn u âsümân içre.

Nebat olup nice devrân nice demde olup hayvân
Getürdü sûret-i insân bana devr-i zamân içre.

Çü insân sûretin buldum Haka hamdü senâ kıldım,
Fenâender fenâoldum bakâ-yi câvidân içre.

İrişti ma’rifet nûru gönül oldu Hakk’ın Tûru,
Niyâzi duydu çün sırrı gümân etti avân içre.

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden