2 Haziran 2023

Nân-ı huşk ile kanâat gibi bir ni'met mi var

Künc-i istiğnâ gibi bir gûşe-i râhet mı var

Kimden eylersin recâ kime idersin ilticâ

Kanı bir ehl-i mürüvvet kimsede himmet mi var

Izzet-i dünyâ içün memnûnı olmam kimsenin

Çekmeğe bâr-ı belâ-yı minneti tâkat mi var

Her kaçan varsan safâ geldün denür her gûşeden

Varacak pîr-i mugan dergâhıdır minnet mi var

Nîce demdür sa'y idersin fazl ü dâniş kesbine

Yohsa Yahyâ ma'rifet ashâbına rağbet mi var

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden