28 Eylül 2023
Bir aceb deryaya gark oldum anun pâyânı yok
Mübtelâ kim olmışam bu derdimün dermanı yok
 
Derdimün dermanı dertdür ben anun müştâkıyam
Derdi kim buldıyısa ol dimesün dermanı yok
 
Işkı meydânında şâhun ben ki ser-bâz olmışam
Niderem ol cân u başı kim anun cananı yok
 
Bin temenna idici der-küy-i macşük az ola
Bencileyin içlerinde hor olup viranı yok
 
Işk şarâbın nüş idüp oldum harâbâti bu gün
Âşık olan kişinün 'âlemde ad u şanı yok
 
Ma'şükun 'ışkıyıla ser-mest ü hayrân olmışam
Niderem ol gönü kim ma'şük'aya mihmânı yokc
 
Zerk u sâlüsi bu cışk yolında sığmaz zâhidâ
'Âşıkun makşüdı ma'şük küfri yok îmânı yok
 
Kim ki ma'şük yüzüni görmedi bunda şeksüzin
Ger söz oldur görmeyiser gözinün inşânı yok
 
Şems nigârun vuslatı yolında curyân olıban
Vâsıl oldı ölmeye her kişinün 'irfânı yok.  
        

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden