30 Ocak 2023

Ali Alper ÇETİN

Anadolu Selçukluları devrinde, bugünkü Karaman, Lârende adıyla tanınıyordu. Bir gün Lârendeye sevinçli bir haber ulaşmıştı. Ailesi ile birlikte Horasan’ın Belh şehrinden göçen ve birçok yerleri dolaştıktan sonra Anadolu’ya yönelen Sultan-ül Ulema Bahaeddin Veled, oğlu Mevlânâ Celâleddin’le birlikte Lârende’ye geliyorlardı. Haber kısa sürede bütün şehre yayıldı. Lârende Valisi emir Musa, şehrin ileri gelenleri ile birlikte Bahaeddin Veled’i karşılayarak sarayına davet etti.

Hiçbir şehirde, hiç kimseye yük olmak istemeyen ve medreseden başka bir yere inmeyen Bahaeddin Veled, burada Emir Musa’nın davetini reddetti. Kendisine münasip bir medrese gösterilmesini rica etti. Emir Musa, yıllardır adını duyduğu bu şöhretli konuğa, hemen bir medrese yapılmasını emretti. Kısa sürede, medreseyi tamamladılar. Bahaeddin Veled, ailesiyle birlikte medreseye yerleşti.

Bu sırada Mevlânâ genç bir bilgin olarak babasının derslerine devam ediyor, gece-gündüz okuyor, araştırıyordu. Bahaeddin Veled’le birlikte Belh şehrinden göçen ve Karaman’a yerleşen has müritlerinden Şerefeddin Lala’nın Gevher Hatun adında, güzellikte eşsiz, melek huylu bir kızı vardı. Bahaeddin Veled, bu kızı, oğlu Mevlânâ Celâleddin için istemiş, ihtiyar Lala bunu bir mutluluk sayarak hemen kabul etmişti. Mütevazi bir düğünle, her ikisinin nikâhları kıyıldı. Bu mutlu evlenmeden sonra, 24 Nisan 1226’da Mevlânâ Celâleddin’in bir oğlu dünya geldi, adını Sultan Veled koydular.

Mevlânâ’dan sonra Mevleviliğin kurucusu, tanınmış bilgin ve şair, büyük mutasavvıf Sultan Veled’in hayatı, Karaman’da böyle başlamış, iki yıl sonra da Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat’ın daveti üzerine tüm aile başkent Konya’ya gelip yerleşmişti.

Asıl adı Muhammed Sultan Bahaeddin veya kısaca Sultan Veled, Annesi Semerkandlı Şerafeddin Lala’nın kızı Gevher Hatun, Harzem hanedanından olduğu için Sultan Veled diye anıldığı rivayet edilmektedir. Konya’da büyümüş, öğrenimini Konya’da tamamlamıştı. Onun fikir ve eserlerinde Mevlânâ’nın etkisi büyüktür. Onun yetişmesinde, inanış ve duyuş tarzı ile düşüncelerinin şekillenmesinde, gelişmesinde Mevlânâ çok etkili olmuştur. Babasının yakın dostları olan Şems-i Tebrizî, Selâhaddin Zerkubî, Çelebi Hüsameddin gibi tasavvuf bilginlerinin sevgisini kazanan Sultan Veled, bu ulu kişilere içtenlikle bağlanmış, onlara sonsuz bir saygı beslemiştir. Öyle ki Mevlânâ’nın ölümünden sonra, babasının yerine kendi oturmamış, bu makama, babasının can dostu Çelebi Hüsameddin’i uygun görmüştü. Çelebi Hüsameddin, 1284 yılında ölmüş, bu kez Mevleviliğin postuna ancak o zaman oturmuş, Mevleviliğin kurucusu ve ikinci pir’i olmuştur.

Sultan Veled, Mevlâna'nın en çok sevdiği talebelerinden Selâhaddîn Zerkûb’un kızı, Fâtıma Hâtun ile evlenmiştir. Bu hanımından Ulu Arif Çelebi dünyaya gelmiştir. Sultan Veled, ilk hanımının vefatından sonra iki kere daha evlenmiş olup, bu evliliklerden de Şemseddin Emir Abid, Selahaddin Emir Zahid ve Hüsameddin Emir Vacid doğmuştur. Ulu Arif Çelebi, Abid Çelebi ve Vacid Çelebi şeyh olmuşlardır.

Sultan Veled, ölüm tarihi olan 1312 yılına kadar, oğlu Ulu Ârif Çelebi’yle birlikte, Mevlânâ’nın fikirlerini yayan eserleri tanıtan bir mürşid olarak Mevlânâ’yı temsil etmiş, devrin sultanları, devlet ileri gelenlerince sayılmış ve sevilmiş, Anadolu’da başlayan “Türkçecilik” akımına da uyarak birçok şiirlerini Türkçe yazmıştır. Sultan Veled, eserlerini Farsça yazmakla birlikte epeyce Türkçe şiirleri de bulunmaktadır. Bu açıdan O, Ahmed Fakîh’in ardından, Anadolu Türk edebiyatında bir öncü durumundadır.   Onun kaside ve gazellerinin bulunduğu, Divân’ından ayrı olarak (İbtidanâme), Rebabnâme, İntihanâme ve Maarif) adlı dört büyük eseri vardır. Bu eserlerinde Mevlânâ’nın üslûbunu, fikir ve düşüncelerini bulmak mümkündür. Eserlerinden;

1) Divan: Değişik nazım şekilleri ile yazılmış dini-tasavvufi ve ahlâki şiirler yer alır. Hacimli (12 700 beyit) bir eser olan Dîvân’ın, gazeller bölümünde Türkçe-Farsça-Rumca yazılmış mülemma (Dizelerinden her biri başka dille yazılmış şiir) manzumeler de bulunmaktadır.

2) İbtidanâme: Sultan Veled’in yazdığı ilk mesnevidir. Veled-nâme adıyla da tanınan eser, 1291 yılında yazılmış olup, 8760 beyitten oluşur, içinde 76 Türkçe beyit bulunmaktadır. Mesnevi, Mevlânâ hakkında güvenilir bilgi vermesi bakımından önemlidir. Ayrıca Sultan Veled’in kendisi hakkında da eserde bilgi bulunmaktadır.

3) Rebabnâme:  Sultan Veled’in yazdığı ikinci mesnevisidir. 8000 beyit olan ve 1300-1301 yılında yazılan bu eser, Mesnevî vezni ve etkisi ile yazılmıştır. İbtidanâme ile hemen hemen aynı konular işlenen eserin ondan farkı, burada Mevlânâ hakkında geniş bilgi verilmesidir. Sultan Veled bu eserinde Tanrı'ya ulaşma yollarından, aşktan ve dünyanın "Hakka dost olunması" için yaratıldığından bahseder ve babasının büyüklüğüne, değerine işaret eder. Eserde 162 Türkçe beyit bulunmaktadır.

4) İntihanâme: Sultan Veled’in üçüncü ve son mesnevidir. 8300 beyit bulunmaktadır. Mesnevi vezni ile yazılmış nasihatler ve öğütlerden oluşur. Eserin tamamı Farsçadır.

5) Maarif: Sultan Veled’in dini, ahlâki öğütler veren son eseri olup mensur (Ölçüsüz, kafiyesiz, manzum olmayan) olarak yazılmıştır.

 Manzum eserlerinin toplam beyit sayısı 30.000'e ulaşan Sultan Veled'in devrinde, velûd (=çok eser veren) bir şair olduğu görülür.

 

Babasını çok seven Sultan Veled, Türkçe bir şiirinde onu şu sözlerle över:

Mevlânâ’dır, evliya kutbu bilün
Ne kim buyurduysa anı kılun
Tanrı’dan rahmettir onun sözleri
Körler okursa açıla sözleri

 

Kangı kişi kim bu sözden yol vara
Tanrı anın müzdünü bana vere
Mal topraktır, bu sözler can durur
Uslular ondan kaçar, bunda durur

 

Sultan Veled’in Türkçe şiirlerinde, çağdaşı ve fikirdaşı Yunus Emre’nin akıcılığı, coşkunluğu ve berraklığı bulunmamakla birlikte, onüçüncü yüzyıl sonlarında başlayan Anadolu’daki Türkçecilik akımına oldukça önemli katkıları vardır. Türkçe bir şiirinde şöyle seslenir:

Senin yüzünden güneşdür yoksa aydır
Canım aldı gözün dahi ne aydır

 

Benim iki gözüm bil ki canımsın
Beni cansız koyasın sen bu keydür

 

Gözümden çıkma kim bu yer senindir
Benim gözüm sana yahşi saraydır

 

Ne oktur bu ne ok kim değdi senden
Benim boyum süngüydü şimdi yaydır

 

Sultan Veled’in (İbtidâname)  adlı eserine (Sultan Veled Mesnevisi) de denir. Veled bu eserinde, Mevlânâ’yı ve onun dostlarını anlatmada, eserin önsözünde şöyle demektedir:

(Babam, yaratılış ve huy bakımından bana en fazla benzeyen sensin sözüyle beni kardeşlerimin, müritlerin ve bilginlerin arasından seçmişti. Ona benzemeye çalıştım. Kendisi şiirler söylemiş, divânlar meydana getirmişti. Ben de onun gibi bir divân meydana getirdim. Sonra dostlar, Mevlânâ’ya uyup bir divân tertip etti. Mesnevi yolunda da ona uyman gerektir dediler. Ona benzemek için bu işe başladım.)

Görüldüğü gibi, Sultan Veled, ömrü boyunca babası Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin izini izlemiş, onun yolundan gitmiş, ona benzemek istemiştir. 11 Kasım 1312 Cumartesi gecesi 86 yaşındayken hayata gözleri kapadığı zaman, dostları onu babasının sağ yönüne gömmüşlerdi.  Bugün Konya’da Mevlânâ’nın türbesindeki altın işlemeli sanduka hem Mevlânâ’yı, hem de Sultan Veled’i örtme de baba-oğul birbirlerini çok iyi anlayan ve seven bu iki ulu yan yana yüzyılları kucaklamakta, geçmişi geleceğe bağlamaktadır…

Sultan Veled, Anadolu’ya veya Anadolu’da doğan fikir güneşleri arasında seçkin yerini her çağda korumuş, özellikle Mevlânâ’nın eserlerini çoğaltan, fikirlerini yayan ve Mevlânâ hayranlarını Anadolu’da küme küme bir araya getiren bir teşkilâtçı olarak Mevlevî tarihinde önem kazanmıştır.

 

Kaynakça

www.edebiyatogretmeni.org
www.turkedebiyati.org

Önder Mehmet: Anadolu’yu Aydınlatanlar, Başbakanlık Vakıflar Genel
Müdürlüğü Yayınları, 1998 Ankara

Yazar Hakkında:

Ali Alper ÇETİN

Ali Alper ÇETİN

Ali Alper ÇETİN

1955 yılında Ceyhan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ceyhan’da tamamladı. 1980 yılında Çukurova Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina bölümünü başarı ile bitirerek Makina Mühendisi unvanını aldı. Devlet Lisan Okulu İngilizce bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “İşletme Yönetimi” dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) İşletme Yönetimi eğitimi alarak kariyer yaptı.

Memuriyete 1980 yılında Orman Bakanlığı Ankara Merkez Atölyesinde Atölye Şefi olarak başladı. Makina İşletme Şefi iken 1982 yılında DSİ Genel Müdürlüğüne intisap etti. 1983 yılında Isparta da askerlik görevini ifa etti. DSİ Genel Müdürlüğünde Mühendis, Kısım Şefi, Başmühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen DSİ Genel Müdürlüğü Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığında Daire Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Birçok konuda mesleği eğitimlere katıldı. Türk Tarımı, Çevre ve Erozyon, Mühendislik Hizmetleri, İçmesuyu, Yerel Yönetimler konusunda araştırmalar yaptı. Fransa’ da İçmesuyu ekipmanları ve Çelik konusunda teknik incelemelerde bulundu. Avusturya’da İş Makinaları ile eğitime katıldı.

Mesleki konularda yayımlanmış çok sayıda teknik makaleleri mevcuttur. Kültür Sanat, sosyal, güncel makaleler yazmaya devam etmektedir. Bölge gazetelerinde köşe yazarlığı yaparak birikimini okuyucularla paylaştı. Sivil Toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Çukurova’nın ( Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye) problemleri konusunda projeler geliştirdi, çözüm önerileri getirdi. Çukurova’nın birlik ve beraberliği için büyük katkılar koydu. Sivil Toplumda “ Sivil İnisiyatif” in gelişmesinde etkin rol oynadı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 11.Dönem (1988-1990) Yönetim Kurulu Sekreteri

TSE Makina Hazırlık Grubunda Raportörlük

TSE Özel Standartlar Hazırlık Grubu Daimi Komite Üyeliği

TSE Ambalaj Özel Daimi Komitesi Üyeliği

TSE Şehir İçi Yollar ve Kavşaklar Özel Daimi Komite Üyeliği

TÜRK KAMUSEN TÜRK ENERJİ-SEN 11 No’ lu Şube Başkanı

TÜRK KAMUSEN TÜRK ENERJİ-SEN Kurucu Üye ve Eğitim Genel Sekreteri

BASK Bağımsız Enerji –Sen Kurucu Üye ve Teşkilatlandırma Genel Sekreteri

Mühendislik Odalarında  “Meslekte Birlik ‘’ Kurucusu

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı Kanunun hazırlanması ve etkin rol

SMMH Serbest Mühendislik Hizmetleri Yönetmenliği ve Tüzüğünün hazırlanmasında etkin katkı

Büyükşehir Belediyelerinde ilk Proje-Vize’yi başlatmanın öncüsü

Ceyhan Kültür Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı (1991-1995)

Gıcık Dergisi ve Makina Bülteni Kurucusu, imtiyaz sahibi

Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı (2008-2013)

Çukurovalılar Derneği Onursal Başkanı ( 2013- Halen)

DSİ Yayın Kurulu Üyeliği (2015- Halen )

Çukurova Lobisi Dergisi Kurucusu (Aylık, Bölgesel süreli-yayın ) imtiyaz sahibi gibi görevleri üstlendi.

Sayın Çetin; Sivil Toplum Kuruluşlarındaki hizmetleri ile Ülkemizin ve bölgemizin problemlerini kamuoyuna taşıyarak çözüm önerileri geliştirdi. KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığının kuruluş kanunun hazırlanması ve kuruluş çalışmalarında çok etkin rol oynadı. SMMH Serbest Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri Kanuna büyük katkı koyarak, Türk Sanayine hatırı sayılır önemli hizmetler yaptı. Büyükşehir Belediyelerinde Proje-Vize uygulamasının öncüsü oldu.

Sayın Çetin, İngilizce bilmekte olup, evli 2 çocuk babasıdır.

 

 

 

Bu kategorideki Makalelerden