8 Mayıs 2021

Turgut GÜLER

1951 yılında Afyonkarahisâr’ın Sultandağı ilçe­sine bağlı Dort (bugünkü Doğancık) köyünde doğdu. Âilesi, 1959 Ocağında Aydın’ın Horsunlu kasabasına yerleşti. İlkokulu orada, Ortaokulu Kuyucak’da okudu. İki hafta kadar Nazilli Li­sesi’ne devâm ettikten sonra, Nazilli Öğretmen Okulu’na girdi. Bu okulun ikinci sınıfını bitirdiği 1968 yılında, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi’ne kaydoldu. 1969-1973 yılları arasında, Yüksek Öğretmen Okulu hesâbına, İstanbul Üniversite­si Edebiyât Fakültesi Târîh Bölümü’nde tahsîl gördü.

İstanbul Çapa’daki Yüksek Öğretmen Okulu’nun Kompozis­yon ve Diksiyon Hocası olan Ahmet Kabaklı’nın başkanlığında kurulan Türkiye Edebiyât Cemiyeti’nde, bilâhare bu cemiyetin yayınladığı Türk Edebiyâtı Dergisi’nde vazîfe aldı. Bir tarafdan üniversite tahsîline devâm etti, bir yandan da bahsi geçen der­ginin “mutfak” tâbir edilen hazırlık işlerinde çalıştı. Metin Nuri Samancı’dan sonra da ikinci yazı işleri müdürü oldu (Mart 1973, 15. Sayı). Bu dergide yazı ve şiirleri yayımlandı.

1973 Haziranında üniversiteyi bitirdiğinde, Malatya Mustafa Kemâl Kız Öğretmen Lisesi târîh öğretmenliğine tâyin edildi. Ah­met Kabaklı’nın arzûsu ile bu görevine başlamadı ve İstanbul’da kaldı, Türk Edebiyâtı Dergisi’ndeki mesâîyi sürdürdü. 1975 yı­lında hem Edebiyât Cemiyeti (Bakanlar Kurulu karârıyla Türkiye kelimesi kaldırılmıştı), hem de Türk Edebiyâtı Dergisi, maddî sı­kıntılar yaşadı, dergi yayınına ara verdi. Bunun üzeri­ne, resmî vazîfe isteği ile Millî Eğitim Bakanlığı’na mürâcaat etti.

Van Alparslan Öğretmen Lisesi’nde başlayan târîh öğretmen­liği, Mardin, Kütahya ve Aydın’ın muhtelif okullarında devâm etti. 1984 yılında açılan Aydın Anadolu Lisesi’nin müdürlüğüne getirildi. 1992’de, okulun yeni binâsıyla berâber adı da değişti ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi oldu. Bu vazîfede iken, 1999 Ağustosunda emekliye ayrıldı. 2000-2012 yılları arasında, İstan­bul’da, Altan Deliorman’a âit Bayrak Basım-Yayım-Tanıtım’da, yazı ve yayın çalışmalarına katıldı. Yine Altan Deliorman’ın çıkardığı Orkun Dergisi’nde, kendi adı ve müsteâr isimlerle (Yahyâ Bâlî, Husrev Budin, Ertuğrul Söğütlü) yazılar yazdı. İki kızı var.

Yayımlanmış Eserleri: Orhun’dan Tuna’ya Uluğ Türkler, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014; Takı Taluy Takı Müren (Daha Deniz Daha Irmak), Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2014; Cihângîr Tûğlar-Selîmnâme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014; Ejderlerin Beklediği Hazîne, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015, Şehsüvâr-ı Cihângîr-Fâtihnâme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015.

 

Başlık
Tabâbet ve Sürünen Güzellik
Boş Vakit Bezirgânlığı Ve Enderûnlu Fâzıl
Öncekini Aşmak  
Yıkılubdur Bu Cihân
Müstesnâ Kalabilmek
Hazîne’ye Basılan Yavuz Mührü
Çanakkale’de Esen Rüzgâr
Süleymâniye’nin Alemleri
Nakş-i Kadem-i Şerîf
Köprü
Kâhire’nin Kahrı
Kırım’dan Gelirim Adım Da Sinan’dır Hey!
Cezâyir Ocağı
Ülfet
Türk, Türkmen, Türkmânend, Türkîmân
Babalar ve Oğullar
Fâtih’in Hukûka Konan Görklü ve Hürmetli Nazarı
Zamâna Dizgin Vurmak
Attâr’dan Gülşehrî’ye ve Neşâtî’ye Şakıyan Kuş Dili
Yenihisâr’dan Didim’e Uzanan Dil Kekreliği
Çamurlu Kaftan
Ala Geyik Güzelliği
Türk’ün Su Sevdâsı
Ocak İçinde Ateş Olmak
Tuzak Kuranlara Tuzak Kurmak
Karaca-Hisâr’daki Hutbe
Cumhûriyet Fazîlettir
Alpdan Gâzîye Giden Yolda Türk Soyu
Haşmet ve Heybet
Bayrak, Sancak, Turquoise Ve Fîrûze
Bayrak, Sancak, Turquoise vee Fîrûze
Yavuz Sultan Selîm Hân (1470-1520)
Keçeden Kerpiçe
Türk’ün Suya Bakışı
Ordu-Millet
Bey Dediğin İplik Koparan Değil, İpliğe Düğüm Atandır
Nîsân’dan Ağustos’a Rahmet ve Bereketten Zafere
Uzlar ve Oğuzlar
Kutlu Beldeler
Büyük Tuğrul, Küçük Tuğrul
Kurbân, Bayram Ve Dede Efendi
Kelle Koltukta Savaşmak
Ekin Tarlası Ve Üzüm Bağı 
Böğürdelen’den Yükselen Türklük Nefesi
Barbaros Hayreddîn Paşa Ve Mîmâr Koca Sinan
Yabgulu Türkmenler
Sıralovaz’dan Sıralı Oğuz’a
Evimizle Dilimiz
Güzel Dil, Güzel Türkçe
Cihângîrlerin Başbûğu Veyâ Şehsüvâr-ı Cihângîr