“TÜRK DÜNYASININ ORTAK DİLİ NAKIŞLAR” SEMPOZYUMU

 

“TÜRK DÜNYASININ ORTAK DİLİ NAKIŞLAR” ADLI SEMPOZYUM HAKKINDA UMÛMÎ BİLGİLER

Düzenleyen kurum : Yunus Emre Enstitüsü

Proje ortakları : Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Azerbaycan Halı Müzesi

Tarih: 2-3 Haziran 2016

Yer: Azerbaycan Halı Müzesi

İçerik: sempozyum ve sergi

 

Bin Yıllık tarihi olan Türk kökenli halkların kültürünün en önemli maddi unsurlarının başında kazık ve havsız halı örnekleri durur. Sadece günlük hayatta kullanılan bir eşya değil, aynı zamanda bir sanat eseri olan bu ürünler, üzerindeki desenlerle dünün ve bugünün çok geniş bir araziye yayılan Türk kökenli halkların görsel ilişkilerinin bir göstergesidir. Bu özelliği ile desenler bu halkların estetik dilini oluşturur ve dünyadaki tüm Türk kökenli halkların tek millet olduğunu gösteriyor.

Halıcılık sanatında kullanılan nakışların diaxronik ve senkron incelenmesi onların çok geniş coğrafi bölgede yaşayan tüm Türk halkları tarafından, ilk önce halı dokumacılığı olmak üzere, farklı ürünlerde, ürün, sanat ve mimarlık eserlerinde kullanıldığını göstermektedir. Bu özelliği ile desenler Türk halkları tarihinin eski zamanlaradek uzanan bir geçmişi olduğunu, Türk duygu ve düşünce dünyasında çok önemli izler koyduğunu belirtir.

“Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini tanıtmak, Türkiye’nin diğer ülkelerle dostluğunu geliştirmek, kültürel mübadiləni genişletmek, bununla ilgili iç ve dış bilgileri ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak, Türk dili, kültür ve sanat alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek” amacıyla 2009 yılında faaliyete başlayan Yunus Emre Enstitüsü, bu amacını gerçekleştirmek için çok kısa bir zamanda dünyanın 43 ülkesinde Türk Kültür Merkezleri açmıştır. Bu merkezlerden biri de Bakü Yunus Emre Enstitüsü. 2013 yılında açılan Bakü Türk Kültür Merkezi, Azerbaycan’da, bir yandan Türk dili kursları ile eğitim ve öğretim görevini yürütmeye çarlışarkən, diğer yandan da birbirine çok yakın kültür dünyasına sahip olan iki ülkenin ortak değerleri üzerinde kültür ve sanat önlemlerini sürdürüyor.

Temel amacı Türk kültürüne hizmet etmek olan Bakü Yunus Emre Enstitüsü, çeşitli Türk Dilli ülkelerde ve bölgelerde nakışların tanıtılmasında, uzak bölgelerde yaşayan Türk kökenli halkların desenlerinin ortak bir şekilde kullanıldığını göstererek, bu nakışların Türk dünyasının incesanattaki “ortak dil” olduğu gerçeğini vurgulayarak, konuyla ilgili ilk adım atıp Bakü’de “Türk Dünyasının Ortak Dili desene” adlı sempozyum geçirmeye karar vermiştir.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü bu faaliyeti ile hayatını Türk dünyasının birliğine adamış İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işde birlik!” felsefesinden hareket ederek aynı dili konuşan, aynı duygu ve düşünce dünyasına sahip olan Türk kökenli halkların “iş”de de bir olacaklarını göstermiştir.

**********************************

“TÜRK DÜNYASININ ORTAQ DİLİ NAXIŞLAR” ADLI SİMPOZİUM HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMATLAR

Təşkil edən qurum: Yunus Əmrə İnstitutu

Layihə tərəfdaşları: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Xalça Muzeyi

Tarix: 2-3 iyun 2016

Yer: Azərbaycan Xalça Muzeyi

Tərkib: simpozium və sərgi

 

Minillik tarixi olan Türk mənşəli xalqların mədəniyyətinin ən əhəmiyyətli maddi elementlərinin başında xovlu və xovsuz xalça nümunələri durur. Sadəcə gündəlik həyatda istifadə olunan bir əşya deyil, eyni zamanda bir sənət əsəri olan bu məhsullar, üzərindəki naxışlarla dünənin və bu günün çox geniş bir əraziyə yayılan Türk mənşəli xalqların vizual əlaqələrinin bir göstəricisidir. Bu xüsusiyyəti ilə naxışlar həmin xalqların estetik dilini təşkil edir və dünyadakı bütün Türk mənşəli xalqların tək millət olduğunu göstərir.

Xalçaçılıq sənətində istifadə olunan naxışların diaxronik və sinxronik araşdırılması onların çox geniş coğrafi ərazidə yaşayan bütün Türk xalqları tərəfindən, ilk öncə xalça toxuculuğu olmaqla, fərqli məhsullarda, əşyalarda, sənət və memarlıq əsərlərində istifadə olunduğunu göstərir. Bu xüsusiyyəti ilə naxışlar Türk xalqları tarixinin qədim zamanlaradək uzanan bir keçmişi olduğunu, Türk duyğu və fikir dünyasında çox əhəmiyyətli izlər qoyduğunu bildirir.

“Türkiyəni, onun mədəni irsini, Türk dilini təbliğ etmək, Türkiyənin digər ölkələrlə dostluğunu inkişaf etdirmək, mədəni mübadiləni genişləndirmək, bununla bağlı daxili və xarici bilikləri və sənədləri dünyanın istifadəsinə təqdim etmək, Türk dili, mədəniyyət və incəsənət sahələrində təhsil almaq istəyənlərə xaricdə xidmət göstərmək” məqsədiylə 2009-cu ildə fəaliyyətə başlayan Yunus Əmrə İnstitutu, bu məqsədini həyata keçirmək üçün çox qısa bir vaxtda dünyanın 43 ölkəsində Türk Mədəniyyət Mərkəzləri açmışdır. Bu mərkəzlərdən biri də Bakı Yunus Əmrə İnstitutudur. 2013-cü ildə açılan Bakı Türk Mədəniyyət Mərkəzi, Azərbaycanda, bir tərəfdən Türk dili kursları ilə təlim və təhsil vəzifəsini icra etməyə çarlışarkən, digər tərəfdən də bir-birinə çox yaxın  mədəniyyət dünyasına sahib olan iki ölkənin ortaq dəyərləri üstündə mədəniyyət və incəsənət tədbirlərini davam etdirir.

Əsas məqsədi Türk mədəniyyətinə xidmət etmək olan Bakı Yunus Əmrə İnstitutu, müxtəlif Türkdilli dövlətlərdə və regionlarda naxışların tanıdılmasında, uzaq regionlarda yaşayan Türk mənşəli xalqların naxışlarının ortaq bir şəkildə istifadə olunduğunu göstərərək, bu naxışların Türk dünyasının incəsənətdəki “ortaq dil” olduğu həqiqətini vurğulayaraq, mövzu ilə bağlı ilk addım atıb Bakıda “Türk Dünyasının Ortaq Dili Naxışlar” adlı simpozium keçirməyə qərar vermişdir.

Bakı Yunus Əmrə İnstitutu bu fəaliyyəti ilə həyatını Türk dünyasının birliyinə həsr etmiş İsmayıl Qaspıralının “Dildə, fikirdə, fəaliyyətdə birlik!” fəlsəfəsindən çıxış edərək eyni dili danışan, eyni duyğu və fikir dünyasına sahib olan Türk mənşəli xalqların “fəaliyyət”də də bir olacaqlarını göstərmişdir.

 

—————————————————

http://www.azcarpetmuseum.az/news-265.html

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen