Türk Sözü: Ömer Seyfeddin’in Dilinden Türk Çocuğu ve Millî Mefkûremiz Üzerine Hasbihâl

Yazar
Ayşe SAMİHA

6 Mart 2020

Bu yazıyı birine gönder
Türk Sözü: Ömer Seyfeddin’in Dilinden Türk Çocuğu ve Millî Mefkûremiz Üzerine Hasbihâl

Ayşe SAMİHA 

“Siz asılsız türediler değilsiniz, 

Sizdeki kanlar taşır hâkânlardan kalma büyük emeli”

Türk çocuğu!

Sen Türklük ülküsünü istikbâle

Kendi târihinden kuvvet alarak taşıyacak,

Millî değerlerini koruyup yaşatacak,

Milletini yüceltmek için ilim tahsîl edecek,

Ammâ bunları yaparken de

Türklüğüne aslâ yabancılaşmayacaksın.

Türkçe’yi en güzel şekilde konuşacak ve yazacaksın,

Milletini, vatanını, dilini, dînini seveceksin,

Kültür değerlerini koruyacak, yücelteceksin!

Gerektiğinde kendi varlığını, 

Türk varlığına armağan edebileceksin.

Zekî, uyanık, merhametli, plânlı, girişken, cesur,

Mânevi hâfızası kuvvetli,

Türk şuûrlu ve karakter sâhibi olacaksın.

Millî kültürüne yabancılaşmış,

Mânevî hâfızası zayıflamış kişiler

Milletin varlığına zarar verirler.

Sâhip olduğun mânevî kuvveti

Bilgi ve ideal ile birleştirip

İstikbâli sen yazacaksın. 

Ben neler gördüm, neler…

Otuz altı yıllık ömrümde;

Meşrutiyet’in îlânı, Balkan Savaşları, Trablusgarb Savaşı, Otuz Bir Mart Vak’ası, Birinci Cihân Harbi ve Çanakkale Cephesi’nin meş’ûm günlerini

Bizzat yaşadım.

Ve bunları yaşarken,

Türk çocuğunun kendini görmesini istedim.

Ben Ömer Seyfeddin, 11 Mart 1884 târihinde,

Karası İli’nin Gönen kasabasında dünyâya gelmişim.

İstanbul Aksaray’da,

Mekteb-i Osmânî’de ilk mektebe başladım,

Sonra Eyüp Baytar Rüştiyesi’nde dört yıl, 

Sonra Edirne Askeri İdâdisi’nde iken uyanann Edebiyât merâkımla,

İlk denmelerimi yazdım.

İdâdi’den sonra İstanbul’a gelerek 

Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne ’ye girdim ve akabinde

Üst teğmen olarak orduya katıldım.

Rumeli’ni, Balkanları

Genç bir zâbit olarak tanıdım,

Sırp ve Yunan cephelerinde savaştım, 

Yanya’da esir düştüm, kurtuldum,

Balkan kavimlerinin Türkler’e revâ gördükleri soy kırımın

Bizzat şâhidi oldum, Türkler’in acılarını bizzat yaşadım.

Bulgar, Rum ve Yahûdîlerin, Avrupalıların ve Rusların desteğiyle

Evlâd-ı Fâtihân’â revâ gördükleri vahşet levhalarını,

Hakikî hayattan alıp

Hikâyelerimde anlattım.

İkinci Meşrutiyet’in ilânı ile

Balkan kavimlerinin,

Milliyet, dil, din ve istiklâl yolundaki

Şuûrlu mücâdelesini tetikleyen,

Kin ve intikam duygularını gördüm.

Manzara-i dehşet bu iken,

Türklüğünü inkâr edip

Kendilerine yabancı kan arayanların

Millî şuûrsuzluklarının fevkinde,

Yok oluşlarını gördüm.

Heyhât!

Bütün kavimler şu veyâ bu şekilde kendi millî şuûrlarına vâkıf iken,

Türkler sun’î bir insâniyetçilik anlayışı ile

Kendi milliyetlerini bile bilememekteydiler.

Sen Türk çocuğu!

Bugün yaşadıklarını iyi tahlîl edesin.

“Milliyet muhabbetinden vatan muhabbeti, vatan muhabbetinden de lîsan muhabbeti doğar.”*

“Oğuz Hânları, Cengiz Hânları, Fâtihleri, Uluğ Beyleri, Hâmidleri, yetiştiren Türklük, hâlâ esir yaşarsa, hâlâ içtimâî hayâtın kahreden zincirleri, parçalanmazsa, ah evet, bunlar olmazsa düşmanlarımızı kahr için bütün kuvvetini sarfa müheyyâ olan parmaklarımız kendi gırtlağımızı sıkmış olacaktır.”**

Sen Türk çocuğu! Hatırından çıkarmayasın ki;

Türkçe’n senin öz malındır, Türkçe’ye mukaddes nazarıyla bakasın, 

Onu koruyasın!

Dil birliği, hars birliği oluşturur, 

Ve harsında birlik bulunanı hiç bir menfî kuvvet parçalayamaz.

Lisân muhabbeti kur ki, lisân bir milletin mânevî vatanıdır.

Mânevî vatanına istihkâm yap, müdaafasına gayret göster ki, 

Azîz Ana Vatan, sonsuza dek yaşasın!

Hayatta hangi mesleğe atılırsan atıl, 

Türk çocuğu! En önemli vazîfen,

Türklük mefkûresine hizmet etmek olsun!

Mademki Türküz; o halde 

Türk gibi yürür, 

Türk gibi düşünür, 

Türk gibi duyarız ve Türk gibi yazarız.”

Yüce Yaradan yardımcın olsun…

Ayşe Sâmiha

3 Mart 2020

Singapur

Kaynaklar

*Seyfettin, Ömer, “Yen Lisan”, Dil Konusunda Yazılar, Bütün Eserleri 13, Bilgi Yayınları, Ankara, 1999, s. 180

**Seyfettin, Ömer, “Mektep Çocuklarında Türklük Mefkûresi”, Ömer Seyfettin Makaleleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2001, s. 351-363

 

Ömer Seyfeddin, Edirne Askeri İdâdisi’nde iken.

Yazar
Ayşe SAMİHA

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanılabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızılar® 2010 - 2023

medyagen