Bir dostu tanıyalım

1964 yılında Afyon'da doğdu.

İlk okulu  Anadolunun çeşitli kasabalarında tamamladıktan sonra orta okulu, Afyonda; İmam-Hatip Lisesini Bolvadinde bitirdi.

1980’de başladığı, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu.

Sivas Yıldızeli İmam-Hatip Lisesinde öğretmenlik yaptıktan sonra(1986-1987), mezun olduğu Fakülteye İslâm Mezhepleri Tarihi Uzmanı olarak intisap etti.

1993’de İslâm Mezhepleri Anabilim Dalı'nda “XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri” adlı teziyle Doktorasını tamamladı. Aynı Fakültede Yardımcı Doçent Dr. unvanıyla çalışırken Mart 1998de SDÜ İlahiyat Fakültesine naklen atandı.

Kasım 1998’de Doçentlik,  Eylül 2004 de Profesörlük unvanı aldı. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Fransızca ve Arapça bilen Sarıkaya'nın yayınlanmış altı kitabı ve elliden fazla makalesi bulunmaktadır.

www.msaffets.com

Bazı Bilimsel Yayınları

Kitaplar:

—  İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Isparta 2001; 7. Baskı İstanbul 2017.

—  XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri, Ankara 2002.

—  Anadolu Alevîliğinin Tarihî Arka Planı(XI-XIII asır), İstanbul 2003.

—  Şerhu Hutbetil-Beyan (İnceleme-Metin), Isparta 2004.

—  Fütüvvetname-i Cafer Sadık(İnceleme-Metin), İstanbul 2008

—  Muhammed b. Ali es-Serrac, Tuffâhu’l-Ervah ve Miftâhu’l-İrbâh, (İnceleme-Çeviri) İstanbul 2015 (N.Gürkan ve M.N.Bardakçı’yla birlikte)

Makaleler:

—  “Dinî ve Siyasî Bakımdan Osmanlı-İran Münasebetleri(1993);

—  “Osmanlı Türkiye’sindeki İslamcılık Düşüncesine Genel Bir Bakış(1999)

—  “Ehl-i Sünnet Devlet Telakkisinde İki Mesele: İdarî Sistem, Devlet Reisine İtaat(1999)

—  “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Dinî Tarikat ve Cemaatlerin Toplumdaki Yeri”(2000).

—  “Osmanlı Toplumunun Dinî Yapısına Bir Bakış Denemesi: Ahilik-Bektâşîlik İlişkisi I-II (2001)

—  “Dinî Zihniyetimizin Oluşumunda Dinî Tarikat ve Cemaatlerin Olumsuz İz Düşümleri (2001)

—  “Türklerin İslamlaşma Süreçlerinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri” (2002)

—  “Alevîlik-Bektâşîlik ve Ahilik İlişkisi Fütüvvetnâmelere Göre- (2003)

—  “Türkiye’de Din Anlayışı Üzerine (2003)

—  Şerhu Hutbetil-Beyan'a Göre Hz. Ali ve Günümüz Alevi Kültürüne Yansımaları”, (2005)

—  Fütüvvetname-i Cafer Sadık'a Dair Bir İnceleme”, (2006)

—  “XIII-XIV. yy'da Güneydoğu Anadolu'da Görülen Gali Fırkaların Bektaşilikle İlişkisi Üzerine”, (2006)

—  “Hızırnamenin Bektaşiliğe Dair Malumatı ve Hızırname Çerçevesinde Bektaşi Kültüründe Hızır İnancı”, 2007

—  “Bektaşi ve Alevilerde Hz.Ali'nin Tanrılaştırılma İddialarına Dair Bir Değerlendirme”, (2007)

—  “Dinde Marjinalleşmenin Pratik Boyutuna Dair Bazı Değerlendirmeler (2008)

—  “Nisabu'l-İntisab'da Esnaf Teşkilatı ve Fütüvvetnamelere Yönelik Eleştiriler”, (2010)

—  İbnü’s-Serrâca Göre Sarı Saltuk”, (2013) (N.Gürkan ve M.N.Bardakçı’yla birlikte)

—  Şah Hatayinin Şiirlerinde Bazı Dini-Tasavvufi İnanç Motifleri ve Anadolu Alevi Kültüründe Şah Hatayi İzleri”, (2015)

—  "Ebû Hanife’nin İtikâdî Görüşlerinin Siyasî Arkaplanı ve Onun Siyasi Tavrına Yansımaları" (2015)

—  Hoca Ahmed Yesevi’den Hacı Bektaş’a Yesevi Gelenekte Mezhebi Tezahürler (2017).

Güncel Yazılar

A. Yağmur TUNALI
Ahmet KARTAL
Ahmet URFALI
Ayşe SAMİHA
Cemal KURNAZ
Dilek YILMAZ
Ekrem ÖZKAN
Esat ARSLAN
Fatih AKMAN
İbrahim BAYKAN
İhsan KURT
Kenan EROĞLU
Mehmet MAKSUDOĞLU
Metin SAVAŞ
Mustafa ÇAKIR
Mustafa TEZEL
Necdet BAYRAKTAROĞLU
Nuri GÜRGÜR
Ömer AĞAÇLI
Orhan ARSLAN
Sait BAŞER
Serdar ÖZBOSNALIOĞLU
Serina DERİCİYAN
Sinan KÖSEDAĞ
Turgut GÜLER

Medeniyet Tasavvuru

Abdülhamit SİNANOĞLU
Ahmet GÜRBÜZ
Armağan ÖZTÜRK
Bahaeddin YEDİYILDIZ
Durmuş HOCAOĞLU
Hasan AYDIN
İbrahim OZKILIÇ
İlhan YILDIZ
M. Fuat KÖPRÜLÜ
M. Hilmi ÖZEV
Miray ÖZDEN ve E. Recep ERBAY
Muharrem TÜNAY
Nesrin BAĞCI
Özgür TABUROĞLU
Recep ÖZKAN
Sedat DOĞAN
Tuncay AKGÜN

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

11145462